W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Egzamin Gimnazjalny 2008
Autor: Bo?ena Witych   

W dniach 22 i 23 kwietnia wszyscy uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przyst?pili do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowi?zkowy, musi przyst?pi? do niego ka?dy ucze? chc?cy uko?czy? szko??. Wynik egzaminu ma wp?yw na przyj?cie ucznia do wybranej przez niego szko?y ponadgimnazjalnej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008 uczniowie poznaj? po 12 czerwca. W tym dniu okr?gowe komisje egzaminacyjne prze?l? do wszystkich szkó? informacje o liczbie punktów, które gimnazjali?ci uzyskali za ca?y test oraz za poszczególne obszary standardów egzaminacyjnych.

Z ka?dej cz??ci egzaminu gimnazjalnego mo?na otrzyma? maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje si? na ?wiadectwie szkolnym. Ka?dy gimnazjalista otrzymuje natomiast z OKE odr?bne za?wiadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Ucze? (s?uchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) odbieraj? to za?wiadczenie w szkole.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno