W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dzie? Ziemi
Autor: Regina Wo?niak   

Dnia 25 IV odby?a si? w naszej szkole uroczysto?? zwi?zana z obchodami Dnia Ziemi. Na uroczysto?? zaproszono p. Joann? Kubiak i p. Mieczys?awa P?aszewskiego- pracowników Nadle?nictwa Olesno, którzy wspó?pracuj? z nasz? szko?? prowadz?c zaj?cia plenerowe w rezerwacie przyrody Smolnik w Szumiradzie. Uczniowie SP i gimnazjum zaprezentowali program artystyczny pod has?em: Ziemia nie jest w?asno?ci? cz?owieka, to cz?owiek jest w?asno?ci? Ziemi. Uroczysto?? urozmaicono prezentacj? multimedialn? o zagro?eniach naszej planety.

Wyst?pi? równie? chór szkolny, prowadzony przez p. mgr T. Grajcara. Uczniowie dowiedzieli si? równie?, jak w?a?ciwie gospodarowa? z 70% zasobów przyrody, które pozosta?y jeszcze na Ziemi. Po zako?czeniu uroczysto?ci uczniowie gimnazjum wzi?li udzia? w akcji sprz?tania naszego miasta ( parku i parkingu). Organizatorzy uroczysto?ci: mgr Regina Wo?niak, mgr Ma?gorzata Skoczylas przy wspó?pracy mgr Bo?eny Witych

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno