W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Forum Kultury w Ole?nie
Autor: Administrator   
ul. ?w. Marcin 80/82 p. 325, 61- 809 Pozna?, www.forumkultur.org.pl

 

W dniach 19-21.09.2008 r. zostanie zrealizowany w Ole?nie projekt Kryszta?owe Okna/Kristallfenster. Jest to cz??? wi?kszego projektu Stowarzyszenia Forum Kultur (Pozna?), który zosta? zainaugurowany w 2007 roku we Wroc?awiu, a w 2008 roku rozszerzony na teren 15 miejscowo?ci dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Bod?cem dla koncepcji tego opartego na spotkaniach artystów ró?nych narodowo?ci i zak?adaj?cego mi?dzykulturowy dialog pomys?u sta?y si? wydarzenia Nocy Kryszta?owej i przypadaj?ca w tym roku ich 70 rocznica. Ide? przewodni? ca?ego projektu, sformu?owan? przez jego koordynatork? Ma?gorzat? Ann? Quinkenstein, jest „spotkanie si? dwójki obcych sobie artystów i stworzenie wspólnej pracy w miejscu, w którym kiedy? dobrze znani sobie ludzie niszczyli dorobek i kultur? swoich s?siadów."

 

W tym roku konkretne dzia?ania planowane s? w nast?puj?cych miejscowo?ciach:

woj. wielkopolskie: Jastrów, Pi?a, Zb?szy?, Z?otów
woj. pomorskie: L?bork
woj. ?l?skie: Bytom, Gliwice
woj. opolskie: Olesno, Strzelce Opolskie
woj. lubuskie: Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrza?ski, Zielona Góra
woj. dolno?l?skie: Legnica, Wa?brzych, Wroc?aw

Ka?da ze spotykaj?cych si? par artystycznych ma do dyspozycji tafl? szklan? o wymiarach 150x70
cm, na której powinna pozostawi? efekt wspólnych dzia?a? twórczych. W projekcie oleskim udzia? we?mie polski artysta-rze?biarz Marek Mielczarek oraz artystka niemiecka z Berlina. Do dnia spotkania arty?ci zupe?nie nic nie wiedz? o sobie nawzajem. Twórcy poznaj? si? w trakcie pracy, wspólnych spacerów, dyskusji.
Pi?tek 19.09.2008r, b?dzie po?wi?cony na zapoznanie si? artystów, rozmowy, a przede wszystkim wymian? ich twórczych idei i prób? znalezienia jakiego? punktu ich prze?o?enia na wspóln? dzia?alno?? artystyczn?. Praktyczne dzia?ania rozpoczn? si? w sobot? 20.09.2008r, w przestrzeni Bet Tahary (domu przedpogrzebowego) przy oleskim kirkucie. W niedziel? 21.09.2008r, oko?o godziny 1400 dzia?ania artystyczne zostan? zako?czone.
Podsumowanie ca?ego wydarzenia b?dzie mia?o miejsce w MDK, o godzinie 17.00. Odb?dzie si? wtedy dyskusja panelowa z udzia?em artystów, któr? poprowadzi Bernard ?o?yniak (Forum Kultur). W jej trakcie zostan? zaprezentowane fotografie Mateusza Antkowiaka, dokumentuj?ce spotkanie twórców i przebieg/efekt ich wspólnej pracy.
W województwie opolskim projekt ten doczeka? si? jak dot?d realizacji w Strzelcach Opolskich. Po jego realizacji w Ole?nie, zostanie kontynuowany na Opolszczy?nie w przysz?ym roku. Po zako?czeniu planowanych na ten rok ogólnopolskich dzia?a?, wszystkie powsta?e prace zostan? zaprezentowane we Wroc?awiu w synagodze „Pod Bia?ym Bocianem” podczas wernisa?u zwi?zanego
z Marszem Wzajemnego Szacunku, organizowanym w 70 rocznic? wydarze? Nocy Kryszta?owej. Nast?pnie, jako Wystawa Podró?uj?ca – Kryszta?owe Okna, wszystkie powsta?e obiekty artystyczne przez kilka miesi?cy b?d? prezentowane w wybranych miastach w Polsce i Niemczech. Wystawie towarzyszy? b?d? filmy dokumentuj?ce prace artystów oraz prezentuj?ce miejscowo?ci, w których dosz?o do takich spotka?.
Proponowany przez Forum Kultur projekt ma na celu nie tylko promocj? sztuki polskiej i niemieckiej, czy rozwini?cie wspó?pracy artystów polskich i niemieckich poprzez stworzenie bazy dla przysz?ej polsko-niemieckiej wymiany artystycznej. Jest to projekt, który w sposób szczególny ma zwróci? uwag? odbiorców na to, ?e sztuka, jako j?zyk ponadnarodowy, jest tym elementem ludzkiej dzia?alno?ci, który ??czy, a nie dzieli. Przekraczaj?c granice nie tylko fizyczne, ale równie? umys?owe, sprzyja budowaniu empatii i postawy otwarto?ci na ?wiat i drugiego cz?owieka. Akcja ma pokaza?, ze mimo odmiennych j?zyków, mo?emy si? ze sob?/ze swoimi s?siadami porozumiewa? i co? wspólnie budowa?, a szczególnie wspólnie kszta?towa? sposób my?lenia o naszej przysz?o?ci, pami?taj?c o do?wiadczeniach przesz?o?ci.
W szerszej perspektywie czasu, projekt ma, wi?c na celu nie tylko promocj? poszczególnych gmin, jako miejsc przysz?ych mi?dzynarodowych spotka? artystycznych, plenerów, warsztatów itp., ale tak?e promocj? regionów ludzi otwartych, pozbawionych ksenofobii i uprzedze?. Chodzi tu przecie? nie tylko o nawi?zywanie kontaktów partnerskich na gruncie mi?dzynarodowym, ale równie? pomi?dzy poszczególnymi regionami, w duchu budowania sieci miast tolerancyjnych, tworzenia ?a?cucha tolerancji.
Projekt Kryszta?owe Okna / Kristallfenster jest realizowany przy wsparciu MKiDN. W Ole?nie odb?dzie si? dzi?ki zaanga?owaniu Urz?du Miasta i Gminy Olesno. Po obchodach Dnia Judaizmu w terminie 17-18.01.2008, jest to kolejne dzia?anie Forum Kultur w Ole?nie. W przysz?o?ci Forum Kultur planuje otworzy? w Ole?nie swoje przedstawicielstwo.
Forum Kultur

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno