W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Do?wiadczenie dialogu
Autor: Ewa Cicho?   
Zawieranie starych przyja?ni na nowo zosta?o przypiecz?towane podpisaniem aktu partnerskiego pomi?dzy dwiema szko?ami z dwóch partnerskich miast. W 1992 r. Olesno i Arnsberg zawi?za?y ponad granicami porozumienie ludzi, które doprowadzi?o do wzrostu zapotrzebowania i zainteresowania kontaktami w wielu aspektach ?ycia spo?ecznego. Zaowocowa?o to m.in. nawi?zaniem wspó?pracy na p?aszczy?nie wymiany m?odzie?y pomi?dzy pierwsz? w Polsce szko?? dwuj?zyczn? w Ole?nie a gimnazjum z zaprzyja?nionego z Olesnem Arnsbergu. To ju? drugie takie porozumienie oleskiej Dwójki, która w maju 2007 r. podpisa?a partnerstwo ze szko?? w Kusel. Takie kontakty s? szans? tworzenia solidnych fundamentów wspó?pracy zrastaj?cej si? Europy. Budowanie wi?zi, pomostów pomi?dzy nacjami i regionami ??czy wielokulturow? i zró?nicowan? etnicznie spo?eczno?? lokaln?.
"S?siedztwo, bowiem zaczyna si? w domu, w rodzinnej miejscowo?ci, gminie, powiecie. Je?li na tym szczeblu nie umie si? rozmawia?, to i narody nie b?d? umia?y si? porozumie?" (Kurt Biedenkopf).
A jest to priorytetowe zadanie tej szko?y, która uwzgl?dniaj?c specyfik? ?rodowiska lokalnego pe?ni rol? integracyjn? w ?rodowisku zamieszka?ym tak przez ludno?? ?l?sk?, polsk? i niemieck?.
22 wrze?nia 2008 r. o godz. 1100 w ZSD w Ole?nie mia?o miejsce wa?ne dla szko?y i miasta wydarzenie, jakim by?o podpisanie aktu partnerskiego pomi?dzy Realschule am Eichholz z Arnsbergu a Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie. Uroczysto?? swoj? obecno?ci? u?wietnili go?cie zza granicy i kraju: Burmistrz Olesna p. Sylwester Lewicki, Wiceburmistrz i Przewodnicz?ca Towarzystwa Przyjació? Olesna p. Erika Hahnwald, Dyrektor Realschule am Eichholz w Arnsbergu p. Thomas Mono, reprezentant Wydzia?u Edukacji w Arnsbergu p. Jochen Krautstein, Konsul RFN p. Ludwig Neudorfer, wizytator z Opolskiego Kuratorium O?wiaty p. Dariusz Miler, zast?pca Burmistrza Olesno p. Jerzy Ch?ci?ski, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Ole?nie p. Piotr Antkowiak, Naczelnik Wydzia?u Promocji i Rozwoju Gospodarczego przy Starostwie Powiatowym w Ole?nie p. Norbert Hober, Kierownik Wydzia?u Edukacji Urz?du Miejskiego w Ole?nie p. Jan Mielczarek, Proboszcz parafii w Ole?nie ks. Lucjan Gembczyk, olescy radni p. Kazimierz Konieczko i p. Grzegorz Polak, Przewodnicz?cy Rady Rodziców przy ZSD w Ole?nie p. Klaudiusz Prochota, opiekunka grupy niemieckich uczniów p. Meike Werthschulte, by?y Przewodnicz?cy TSKN w Ole?nie p. Bernard Smolarek. Nie zabrak?o nauczycieli i uczniów z Arnsbergu go?cinnie podejmowanych przez gospodarzy tj. pedagogów, m?odzie? szkoln? i rodziców. Pad?o wiele wymownych s?ów, ?ycze? i podzi?kowa?. Fragment wyst?pienia dyrektora ZSD p, Zbigniewa M?zika skrótowo przedstawia genez? partnerstwa.
„Rozwój sytuacji we wspó?czesnej Europie powoduje zbli?anie si? ludzi i narodów”. Przyk?adem tego s? wieloletnie ju? spotkania uczniów i nauczycieli naszej szko?y z uczniami i nauczycielami Realschule am Eichholz w Arnsbergu. Spotkania te s? rezultatem kontaktów partnerskich, jakie od prawie 16 lat ??cz? Olesno z Arnsbergiem. Pocz?tkowe, oficjalne wizyty przedstawicieli w?adz obu miast przerodzi?y si? wkrótce w kontakty poszczególnych placówek, instytucji i stowarzysze?. „Dobrym duchem” patronuj?cym tym kontaktom by?a i jest Pani Erika Hahnwald- zast?pca burmistrza miasta Arnsberg, która dba niestrudzenie o to, by zawarte przed laty partnerstwo miast wype?nione by?o tre?ci? i t?tni?o ?yciem. Równie? i nasza szko?a zawdzi?cza znalezienie niemieckiego partnera Pani Hahnwald, za co, korzystaj?c z dzisiejszej okazji, chcia?bym Pani Burmistrz bardzo serdecznie podzi?kowa?. Kiedy w maju 2002 r., w trakcie jednego ze spotka?, zadeklarowa?em wol? nawi?zania przez nasz? szko?? kontaktów partnerskich ze szko?? w Arnsbergu, p. Hahnwald poinformowa?a nas wkrótce, ?e wol? tak? deklaruje równie? dyrektor Realschule am Eichholz w Arnsbergu-p. Thomas Mono. Ju? we wrze?niu tego samego roku podj?to pierwsze rozmowy. W maju 2003 r. krótk? wizyt? w Ole?nie z?o?y? p. Thomas Mono, a jesieni? pierwsza grupa uczniów ZSD uda?a si? do Arnsbergu. Grupa niemiecka odwiedzi?a nas po raz pierwszy w maju 2004r. Do tej pory ponad 120 uczniów naszej szko?y mia?o okazj? wyjecha? do Arnsbergu i pozna? swoich niemieckich rówie?ników oraz ich miasto. Taka sama liczba uczniów z Arnsbergu go?ci?a te? w Ole?nie. Wizyty te zawsze by?y bardzo owocne. Mo?liwo?? wymiany do?wiadcze?, wzajemnego podpatrywania dobrych rozwi?za?, lepszego poznania partnera, stanowi?y i stanowi? podstaw? naszych spotka?. Nasze kontakty umo?liwiaj? jednocze?nie budow? pomostu pomi?dzy m?odymi Polakami i Niemcami, gdy? w czasie wzajemnych wizyt szko?y chc? nie tylko przekazywa? wiedz?, ale i wychowywa? w duchu tolerancji, akceptacji i wzajemnego zrozumienia dla problemów i odmienno?ci innych narodów, kultur i religii, w duchu wspó?pracy. W tym duchu pragniemy organizowa? spotkania pomi?dzy przedstawicielami naszych szkó? w przysz?o?ci.”
Po cz??ci artystycznej przed budynkiem szko?y posadzono „drzewko przyja?ni” -m?odego buka. B?dzie rós? obok wcze?niej posadzonego klonu upami?tniaj?cego partnerstwo ze szko?? w Kusel, któr? w ubieg?ym tygodniu odwiedzili gimnazjali?ci z Dwójki. Impreza si? sko?czy?a, by?y wpisy do kroniki szko?y, deklaracje, wywiady do lokalnej prasy, nagrania TVP Opole, trwa wymiana m?odzie?y, odwiedzanie wa?nych miast Polski z królewskim Krakowem na czele, organizowane s? warsztaty, dyskoteka. A co potem? A potem codziennie i konsekwentnie piel?gnowane partnerskie drzewka spokojnie b?d? wyrasta? na dorodne drzewa przyja?ni, rozwijaj?ce swoje konary w o?miowiekowym Ole?nie.
mgr Ewa Cicho?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno