W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dzie? Edukacji Narodowej
Autor: Dyrekcja   
We wtorek, dnia 14.10.2008r. w Dzie? Edukacji Narodowej nast?puje zmiana organizacji pracy szko?y wed?ug poni?szego planu:

klasy I-VI PSP
800- 830 spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecno?ci
830-1000 apel i ?lubowanie uczniów klas pierwszych
1000-1130 zaj?cia wychowawcze w klasach
klasy I-III PG
800- 1030 spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecno?ci
1030-1130 apel + ?lubowanie uczniów klas pierwszych

Godz. 1130 – zako?czenie zaj?? w szkole
Uczniowie korzystaj?cy ze sto?ówki szkolnej – obiad wydawany b?dzie od godz. 1145
W dniu 14.10.2008r. szko?a zapewnia zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w ?wietlicy szkolnej w godz. 700 - 1600.
Odjazd autobusów szkolnych – godz. 1240.

Nauczyciele nie b?d?cy wychowawcami klas pracuj? w dniu 14.10.2008r. cztery godziny lekcyjne (w tym udzia? w apelach).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno