W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Stypendia Burmistrza Olesna
Autor: Bo?ena Witych   

We wtorek dnia 9 wrze?nia 2008 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urz?du Miejskiego, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki dokona? uroczystego wr?czenia I cz??ci Stypendiów Burmistrza Olesna oraz nagród i dyplomów zwyci?zcom konkursów rysunkowych.
Stypendia Burmistrza Olesna dla dzieci szkó? podstawowych i gimnazjalnych zosta?y przyznane przez Komisj? Stypendialn? pierwszy raz w historii Gminy Olesno.

Grono stypendystów stanowi? uczniowie najlepsi w nauce, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz zwyci?zcy zawodów sportowych. Pan Burmistrz Sylwester Lewicki pogratulowa? ma?ym artystom oraz stypendystom osi?gni?? w nauce i sporcie podkre?laj?c, i? poprzez udzia? w konkursach na ró?nych szczeblach przyczyniaj? si? do promocji naszego Miasta i Gminy. Przekaza? tak?e specjalne podzi?kowania rodzicom, nauczycielom i pedagogom za trud w?o?ony w wychowanie tak uzdolnionej m?odzie?y. Spotkanie uwie?czone zosta?o wspólnym zdj?ciem nagrodzonych osób oraz opiekunów z Burmistrzem przed budynkiem Urz?du Miejskiego.
Uroczysto?? wr?czenia II cz??ci Stypendiów Burmistrza Olesna odby?a si? we wtorek 16 wrze?nia 2008 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urz?du Miejskiego

Lista uczniów naszego gimnazjum, którzy otrzymali stypendium Burmistrza Olesna:

 

 1. Brysch Martina PG nr 2
 2. Grajcar Jakub PG nr 2
 3. Bienias Micha? PG nr 2
 4. Korzonek Jacek PG nr 2
 5. Polak Piotr PG nr 2
 6. Reimann Dominik PG nr 2
 7. Wajsprych Pawe? PG nr 2
 8. Wnuk Daniel PSP nr 2
 9. Antonowicz Agnieszka PG nr 2
 10. Wo?ny Ilona PG nr 2
 11. Anczurowska Anna PG nr 2
 12. Gajek Aldona PG nr 2
 13. Górska Joanna PG nr 2
 14. Ja?czyk Martyna PG nr 2
 15. Ma?ycha Katarzyna PG nr 2
 16. Stellmach Angelika PG nr 2
 17. Weso?owska Katarzyna PG nr 2
 18. Wiendlocha Patrycja PG nr 2

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

?ród?o: http://www.olesno.pl/aktualnosci/203

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno