W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Konkurs na ,,Naj?adniejsz? skarbonk?"
Autor: Administrator   

17 listopada odby? si? apel przygotowany pod kierownictwem p. Anny Damiak przez uczniów klasy I b podsumowuj?cy konkurs na naj?adniejsz? skarbonk?. Najciekawsze skarbonki zosta?y zaprezentowane na szkolnej wystawie a nast?pnie komisyjnie (p. dyr. G. Burzy?ska, p. K. Uniatowska, p. A. Damiak) wyró?niono najlepsze. Na apelu uczniowie klasy I b przedstawili inscenizacj? pt.,,O oszcz?dnej Babci, niezaradnym Dziadku i Kozio?ku”, a nast?pnie zosta?y og?oszone wyniki konkursu i rozdane dyplomy wraz z nagrodami W tym roku równie? sponsorem nagród i wyró?nie? dla uczniów bior?cych udzia? w konkursie by? Bank PKO BP w Ole?nie. Go?ciem honorowym by?a p. Bernadeta Dziubek - przedstawiciel Banku, która wr?czy?a dzieciom nagrody.

Oto laureaci:
Klasy I
I miejsce
Marzec Florian kl.Ib
II miejsce
Brodacka Ania kl.Ic
III miejsce
Seget Ewelina kl.Ic
Sikora Pawe? kl.Ic
Wyró?nienie
Ha?upka Martyna kl.Ia
Klasy II
I miejsce
Jendrzej Marcin kl. IIa
IImiejsce
Respondek Weronika kl. IIb
III miejsce
Jendrak Sonia kl.IIa
Wyró?nienie
Biskup Wiktoria kl.IIb
Klasy III
I miejsce
Sklorz Weronika kl.IIIa
II miejsce
Garus Tomek kl.IIIc
III miejsce
Wieczorek Alicja kl.IIIc

Ponadto wr?czono 15 nagród pocieszenia. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia?u w konkursie na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum? i systematycznego oszcz?dzania, którego rozstrzygni?cie odb?dzie si? pod koniec roku szkolnego.

Anna Damiak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno