W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Jak to "Dwójka" ?wi?ta wita?a...
Autor: Administrator   

 

O ciszo betlejemska
Op?atkowa
na k?uj?cym sianie
naszej codzienno?ci
wype?nij przestrze?
naszych ma?ych serc
niech si? S?owo w nich
stanie Cia?em
Emanuelem
Bogiem z nami...

Zapachem siana i zielonej choinki, piernikowych bakalii i cynamonowych jab?uszek, brzmieniem sentymentalnych kol?d i krucho?ci? bia?ego op?atka, weszli w klimat tych wyj?tkowych ?wi?t uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie dzi?ki licznym uroczysto?ciom organizowanym w ostatnim miesi?cu odchodz?cego 2008 roku.
Pierwszym zwiastunem ?wi?t by?a wizyta w szkole wielu Miko?ajów z anio?ami i diab?ami, którzy 5 grudnia obdarowali prezentami dziatw? szkoln?. W nast?pnym dniu 6 grudnia uczniowie naszego gimnazjum wspomogli p. Barbar? ?akowsk?, od lat organizuj?c? miko?ajkowy wyst?p artystyczny w MDK w ramach wspó?pracy z oleskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „B?d?my razem” dla dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej. Pierwszaki przynios?y s?odycze, zabawki, przybory szkolne dla swoich rówie?ników z Domu Dziecka w Sowczycach.
Gimnazjali?ci pod opiek? p. Jolanty Lebiedzi?skiej i p. Cezarego ?uczaka przygotowali wyst?p artystyczny w formie jase?ek na wigili? organizowan? przez Towarzystwo-Spo?eczno-Kulturalne Niemców w MDK w dniu 9 grudnia. W sobot? 13 grudnia nauczyciele i pracownicy „Dwójki” mogli delektowa? si? magi? jarmarku ?wi?tecznego w Berlinie. 17 grudnia pi?knie opakowane paczki z prezentami bo?onarodzeniowymi czeka?y na najbardziej potrzebuj?ce rodziny. W ramach wolontariatu realizowanego przez PG nr 2 D i akcji szkolnego ko?a PCK uczniowie z potrzeby serca dzielili si? s?odyczami, zabawkami, produktami ?ywno?ciowymi i ksi??kami z tymi, którzy przez los lub z?ych ludzi zostali tego pozbawieni. Tego samego dnia budynek szko?y o godz. 17 otworzy? swoje podwoje dla wszystkich rodziców, uczniów i osób zaproszonych na kiermasz ?wi?teczny „Dwójki”. Ju? w progu szko?y od?wi?tnie ubrani uczniowie i nauczyciele witali pierniczkiem, a ton?cy w pó?mroku ogromny hol pachnia? cynamonowymi kadzide?kami wetkni?tymi w jab?uszka. W atrium czeka?a wykonana przez p. Waldemara Dragona ogromna stajenka, wó? i osio?, siano, baranki i wielki usiany gwiazdami firmament nieba -dzie?o plastyczki p. Katarzyny Uniatowskiej i jej uczniów. ?nie?nobia?o odziany chór wprowadzi? w klimat jase?ek w konwencji górno?l?skiej gwary: jak to frelka Maryjka ze swym chopem Zefkiem w Betlejemie Ponbuckowego syna Bajtlika Jezuska porodzi?a. Jak to janio?y ?o Nim ?piewo?y, a pasterze mu do stajynki zem?y, kozuchy i krupnioki przynios?y. Po wspólnym od?piewaniu kol?d, przy akompaniamencie kieruj?cego opraw? muzyczn? maestro p. Tomasza Grajcara, zebrani mogli podziwia? i zakupi? wyroby ?wi?teczne wykonane przez uczniów. Atmosfera by?a przednia; ciep?o, ?yczliwo?? i unosz?cy si? duch ?wi?t Bo?ego Narodzenia by?y wyra?nie odczuwalne. Taki by? cel tego przedsi?wzi?cia- zatopi? si? na chwil? w tej bieganinie ?ycia, nad tym co jest najwa?niejsze. 18 grudnia nauczyciele spotkali si? na wieczerzy wigilijnej, a uczniowie w nast?pnym dniu na tzw. wigiliach klasowych ?ami? si? op?atkiem i sk?adaj? sobie ?yczenia. Jest wtedy w szkole bardzo rodzinnie, nawet nostalgicznie. W tym dniu wszyscy kol?duj? i przypominaj? sobie Dobr? Nowin? o narodzeniu Dzieci?cia podczas kolejnych jase?ek przygotowanych przez uczniów pod auspicjami p. Genowefy Ciach. Po sko?czonych zaj?ciach o godz. 14 nasi uczniowie mieli wyst?pi? na rynku z jase?kami podczas II Oleskiego Jarmarku ?wi?tecznego. Przeszkodzi?a temu niesprzyjaj?ca aura. Miko?aje dwójkowe rozdawa?y s?odycze i gad?ety przygotowane przez Urz?d Miejski. 19 grudnia w ZSD odby?a si? wigilia zorganizowana przez Urz?d Miejski i p. Czes?aw? Sulnick? dla ubogich i samotnych, na której opraw? muzyczn? przygotowa?a p. B. ?akowska z m?odzie??. Mo?na mniema?, ?e za du?o tych inicjatyw, ale rado?? i przes?anie tych ?wi?t wyra?a si? tak?e w zaanga?owaniu dzieci i m?odzie?y w tego rodzaju uroczysto?ci.
Ewa Cicho?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno