W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
STOP MALARII
Autor: PCK   
Jednym z g?ównych kierunków dzia?alno?ci Szkolnych Kó? PCK jest kszta?towanie w?ród uczniów altruistycznych i aktywnych postaw oraz zachowa? przejawiaj?cych si? we wra?liwo?ci na los drugiego cz?owieka, w gotowo?ci do niesienia pomocy, a tak?e w umiej?tno?ci ?ycia w zdrowiu i bezpiecze?stwie oraz w aktywnym dzia?aniu dla dobra innych ludzi.
W zwi?zku z tym w listopadzie Szkolne Ko?o PCK dzia?aj?ce przy naszej szkole przeprowadzi?o w szkole akcj? pod has?em STOP MALARII. Jej celem jest u?wiadomienie spo?ecze?stwu polskiemu ryzyka zachorowania na malari? w czasie podró?y do krajów endemicznych oraz ratowanie ?ycia dzieci w najbardziej zagro?onych regionach Afryki (Kenia, Uganda).

W ramach tej kampanii Polski Czerwony Krzy? zakupuje i przesy?a do tych krajów siatki przeciw komarom, które zapewniaj? skuteczn? ochron? przed zaka?eniem malari? najbardziej potrzebuj?cym rodzinom w Afryce i maja ogromne znaczenie w zapobieganiu chorobie.
W naszej szkole zorganizowano zbiórk? pieni?dzy i przes?ano na konto PCK 256 z? (PSP 108 z?, PG 157 z?). W ka?dej klasie odby?a si? najpierw lekcja wychowawcza na temat Tropikalne zagro?enia – malaria, na której uczniowie dowiedzieli si? o malarii, obecnie jednej z trzech najgro?niejszych chorób zaka?nych na ?wiecie. Nast?pnie odby?a si? zbiórka pieni?dzy.

Kwoty zebrane przez poszczególne klasy:
PSP
Kl. IVa 44 z?
Kl. IVb 8,92 z?
Kl. Va 6,25 z?
Kl. Vb 4,69 z?
Kl. Vc 20 z?
Kl. VIa 15,86 z?
Kl. VIb 5,50 z?
Kl. VIc 2,50 z?
PG
Kl. Ia 40,40 z?
Kl. Ib 22 z?
Kl. Ic 32,50 z?
Kl. II a 4,50 z?
Kl. IIb 7,28 z?
Kl. IIIa 45 z?
Kl. IIIc 2,81 z?
Wszyscy uczniowie, którzy wp?acali dobrowolne sumy otrzymali pami?tkowe widokówki, a klasy, które zebra?y najwi?cej – ekologiczne siatki na zakupy. Sk?adamy podzi?kowanie wszystkim ofiarodawcom, uczniom oraz ich rodzicom.
Na wyró?nienie zas?uguj? klasy, które zebra?y najwi?ksze kwoty: ze szko?y podstawowej IVa i Vc, z gimnazjum Ia, Ib, Ic, IIIa.

„Prawdziwym bogactwem cz?owieka jest dobro, którego dokonuje w ?wiecie”

 

Opiekunki SK PCK

PSP Krystyna Borecka, PG Ma?gorzata Skoczylas

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno