W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna
Autor: Dyrekcja ZSD   

UWAGA RODZICE! Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e zgodnie z uchwa?? Rady Ministrów z dnia 28.05.2010r w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników - „Wyprawka szkolna” istnieje mo?liwo?? z?o?enia wniosku o dofinansowanie zakupu podr?czników na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów klas I-III szko?y podstawowej, klasy II gimnazjum oraz dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kszta?cenia specjalnego.

Druki wniosków mo?na pobra? w sekretariacie szko?y.
Do wniosku nale?y do??czy?: za?wiadczenie o dochodach za miesi?c poprzedzaj?cy z?o?enie wniosku oraz rachunek lub faktur? za zakupione podr?czniki.

Termin sk?adania wniosków: do 15 wrze?nia 2010r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno