W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow WIELKI DZIE? DWÓJKI
WIELKI DZIE? DWÓJKI
Autor: Ewa Cicho?   
„Dzisiejszy dzie? jest niew?tpliwie tym, na który czekali?my od 15 lat. Tak, nasza szko?a istnieje ju? 15 lat i w ko?cu doczeka?a si? swojego imienia. To wyczekiwane przez wszystkich wydarzenie na pewno wpisze si? w karty jej historii.” Takimi s?owami przywita? wszystkich zebranych na uroczysto?ci nadania imienia i sztandarów ZSD w Ole?nie jej dyrektor Jerzy Jeziorowski. W przededniu liturgicznego wspomnienia ?w. Jadwigi ?l?skiej, w dniu 15 pa?dziernika br. odby?a si? uroczysto?? nadania Jej imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 Dwuj?zycznej i Publicznemu Gimnazjum nr 2 Dwuj?zycznemu w Ole?nie.
O godz. 9:00 w ko?ciele parafialnym pw. Bo?ego Cia?a w Ole?nie uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni go?cie i mieszka?cy naszego miasta wzi?li udzia? w uroczystej Mszy ?w. koncelebrowanej, której przewodniczy? Ordynariusz Opolski Ks. Biskup Andrzej Czaja. Koncelebrantami byli duchowni zwi?zani z Olesnem - ks. pra?at dr Bernard Joszko i ks. dr Waldemar Klinger, a tak?e proboszcz oleskiej parafii ks. Walter Lenart i pra?at Zbigniew Donarski. Pasterz diecezji opolskiej w homilii wyg?oszonej do zebranych podkre?li? warto?ci, którymi kierowa?a si? w ?yciu patronka szko?y ?w. Jadwiga ?l?ska: g??bokie ?ycie duchowe kszta?towane poprzez modlitw?, postaw? s?u?by wobec bli?nich, zw?aszcza potrzebuj?cych, chorych i s?abych, niez?omno?? i konsekwencj? w realizowaniu celów. Podkre?li? rado?? z wyboru takiego patrona szko?y.
Dalsza cz??? uroczysto?ci odby?a si? w budynku ZSD w Ole?nie, w hali sportowej pi?knie udekorowanej przez Katarzyn? Uniatowsk?, Stanis?awa Pokorskiego i Jacka Ma?eckiego. Na b??kitnym tle obraz ?w. Jadwigi z napisem „…szko?a im. Ksi??nej Jadwigi ?l?skiej”, rekonstrukcja izby zamku my?liwskiego, lasu i ogromne p?ótno przedstawiaj?ce zamek my?liwski w Ole?nie i poluj?cego Henryka Brodatego wprowadza?y zebranych w epok?, w której ?y?a patronka szko?y. Po wprowadzeniu sztandarów oleskich szkó? i od?piewaniu hymnu narodowego wicedyrektorzy Beata Sznajder –Ma?ecka i Cezary ?uczak przywitali wszystkich zebranych. Uroczysto?? swoj? obecno?ci? zaszczycili: Ordynariusz Opolski Ks. Biskup Andrzej Czaja, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, zast?pca Burmistrza Olesna Jerzy Ch?ci?ski, przewodnicz?cy Rady Miejskiej Piotr Antkowiak, przedstawiciele Rady Miejskiej: Grzegorz Polak, Marek Le?niak, Jan Bonk i Henryk Kucharczyk, Sekretarz Gminy dr Bo?ena Matusiak, Skarbnik Gminy Jan Jaskólski, Starosta Oleski Jan Kus, dyrektor Krystyna Olejnik z Delegatury Kuratorium O?wiaty w Opolu, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy Urz?dzie Wojewódzkim w Opolu Waldemar Zadka, konsul Niemiec Peter Eck, cz?onek Zarz?du Wojewódzkiego TSKN i radny Sejmiku Wojewódzkiego Herbert Czaja, Zarz?d Rady Rodziców z przewodnicz?cym Andrzejem Krzywoniem, by?y dyrektor ZSD Zbigniew M?zik, ks. proboszcz Walter Lenart, ks. Pra?at Zbigniew Donarski, ks. Pra?at dr Bernard Joszko, asystent pos?a Ryszarda Galli Damian Hutsch, przewodnicz?cy TSKN Klaudiusz Prochota, by?y przewodnicz?cy TSKN Bernhard Smolarek, Richard Schubert, wiceburmistrz miasta Arnsberg Erika Hahnwald, dyrektorzy szkó? partnerskich - z Arnsbergu Thomas Mono i z Kusel Robert Reno, dyrektorzy szkó? powiatu oleskiego, dyrektorzy szkó? nale??cych do Stowarzyszenia Szkó? Innowacyjnych Regionu Opolskiego, sponsorzy -przedstawiciele firm i zak?adów pracy. T?umnie wype?nili sal? gimnastyczn? uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Dyrektor szko?y Jerzy Jeziorowski wyg?osi? znamienne s?owa w swoim przemówieniu. „Wybór patrona szko?y jest spraw? bardzo powa?n? i zawsze wzbudza wiele emocji. Nadanie w?a?ciwego imienia sprawia, ?e zyskuje ona swoj? to?samo??, która wyró?nia j? spo?ród innych szkó?. Patronem powinien by? zatem cz?owiek o najlepszych cechach charakteru, którego ?ycie i dzia?alno?? s?u?? pokoleniom. To na warto?ciach potwierdzonych ?yciem i dzia?alno?ci? patrona szko?a oprze bowiem swoje dzia?ania wychowawcze. B?dzie to autorytet reprezentuj?cy warto?ci godne na?ladowania dla dzieci i m?odzie?y. Wa?nym aspektem warunkuj?cym wybór patrona jest tak?e specyfika naszej szko?y, która pe?ni rol? integruj?c? w ?rodowisku zamieszka?ym przez spo?eczno?? wielokulturow?. Dlatego te? przygotowali?my si? do tego projektu niezwykle starannie. Opracowano regulamin i procedury wyboru patrona, rozpocz??a si? swoista kampania reklamuj?ca t? akcj?, przygotowano plakaty informacyjne, gazetki, prowadzono prelekcje, zmierzaj?ce do uzmys?owienia uczniom roli autorytetu w dzisiejszym ?wiecie i powagi w?a?ciwego wyboru imienia szko?y. Spo?ród kandydatów szczególnym zainteresowaniem cieszy?a si? posta? ?w. Jadwigi, ksi??nej ?l?skiej. Wybór ten nie dziwi, je?li we?miemy pod uwag? cechy, jakich poszukiwali?my u kandydatów, a niezwyk?y ?yciorys ?w. Jadwigi ?wiadczy sam za siebie. Mo?na by o niej mówi? w niesko?czono??. Postaram si? jednak przedstawi? pa?stwu najwa?niejsze aspekty z jej ?ycia.

Jadwiga pochodzi?a ze znakomitego szlacheckiego rodu niemieckiego Andechs o du?ych zas?ugach w krzewieniu kultury, sztuki i religii chrze?cija?skiej. Krótko przebywa?a pod opiek? rodziców. Gdy mia?a 5 lat, oddano j? na wychowanie do opactwa Sióstr Benedyktynek w Kitzingen. Tam zetkn??a si? z zasadami ?ycia klasztornego i pobiera?a nauki do 12 roku ?ycia. Gdyby mog?a, gdyby to zale?a?o od niej, zosta?aby w klasztorze. Jednak przeznaczone by?o jej inne ?ycie. W wieku 12 lat zosta?a ?on? polskiego ksi?cia – Henryka Brodatego i by?o to ma??e?stwo z powodów czysto politycznych. U boku m??a, wybitnego polityka i dobrego gospodarza, ksi??na szybko sta?a si? jego wiern? wspó?pracowniczk? i gorliw? doradczyni?. Nie zajmowa?a si? polityk?, ale wspiera?a m??a dyskretn? rad? i usilnie popiera?a d??enia zjednoczeniowe. Posun??a si? nawet do tego, ?e kiedy Henryk dosta? si? do niewoli Konrada Mazowieckiego, nie zgodzi?a si? na zorganizowanie wyprawy wojennej w celu odbicia m??a. Sama uda?a si? w drog? na Mazowsze, by uratowa? go bez rozlewu krwi. Pad?a do nóg ksi?ciu Konradowi, który spodziewa? si? wszystkiego, tylko nie kl?cz?cej przed nim kobiety i natychmiast uwolni? Henryka Brodatego.
B?d?c ma??onk? za?o?yciela Olesna, by?a równie? zwi?zana z naszym miastem. Wed?ug legendy, towarzysz?c m??owi podczas polowa? w podoleskich lasach, cz?sto modli?a si? przed wizerunkiem ?w. Anny, który poleci?a zwiesi? na jednej z sosen. Po dwóch stuleciach do tego w?a?nie drzewa dobieg?a uciekaj?ca przed zbójcami dziewczyna, szukaj?c ratunku u swojej patronki. Wydarzenie to zaowocowa?o powstaniem ko?cio?a ?w. Anny w Ole?nie. Legenda g?osi te?, ?e w drodze na Mazowsze, przechodz?c pieszo przez olesk? ziemi?, Jadwiga pozostawi?a odciski stóp na du?ym polnym kamieniu w pobliskich Ko?cieliskach.
Mo?na powiedzie? o Jadwidze, ?e by?a typow? ?wi?t? i nietypow? ksi??n?. Jej droga do ?wi?to?ci wiod?a przez ascez?, umartwienie i s?u?b? bli?nim. Ta sama droga prowadzi?a j? do bycia dobr? ksi??n?. ?wiadomie walczy?a o inny wizerunek w?adczyni i kobiety ni? ten, który panowa? w jej czasach. Walczy?a nie or??em, ale mi?o?ci?, nie pustymi has?ami, ale czynem. Walczy?a z n?dz?, g?odem, bólem, chorob? i niesprawiedliwo?ci?. Wraz z m??em zak?ada?a domy opieki i szpitale. ?l?sk by? pierwszym miejscem w Polsce, gdzie z inicjatywy ksi??nej powsta?o leprozorium-lecznica dla tr?dowatych. W ka?dym wyje?dzie oprócz zwyczajowej ?wity towarzyszy? jej szpitalik, do którego zbiera?a chorych podczas podró?y po kraju i sama si? nimi opiekowa?a. Nie mog?c zapobiec ca?emu z?u na ?wiecie, walczy?a o sprawiedliwo?? w s?dach i wstawia?a si? za wi??niami. Aby ustrzec winnych przed zbyt surowymi karami, sama bra?a udzia? w rozprawach. Ksi??? Henryk nie zawsze pami?ta? o ?askawo?ci wzgl?dem poddanych, skazywa? ich na kar? ?mierci, je?li zawinili. Jadwiga nie mog?a pozosta? na to oboj?tna. Ikonografia przedstawia j?, jak kl?czy u stóp m??a i b?aga o lito?? dla skazanych. Ten drobny fakt ujawnia wiele cech charakteru ksi??nej. Jej mi?o?? do drugiego cz?owieka by?a tak wielka, ze nie waha?a si? upokorzy? i mimo ksi???cej godno?ci pa?? na kolana przed m??em. Musia?a by? w tym jaka? ufno??, ?e zostanie wys?uchana i zazwyczaj si? nie myli?a. Henryk tych, którym darowa? ?ycie, „zatrudnia?” przy budowie nowego klasztoru w Trzebnicy. Jadwiga by?a matk? siedmiorga dzieci, z których czworo wcze?nie zmar?o, dotyka?y j? te? nieszcz??cia we w?asnym rodzie. Te bolesne do?wiadczenia prze?ywa?a z g??bok? wiar? i nieustann? modlitw?. Z w?asnego dzieci?stwa i wczesnej m?odo?ci wynios?a dobre zasady benedykty?skiej regu?y i te wpaja?a te? swemu potomstwu. Uczy?a dzieci, jak m?drze rz?dzi? krajem i dba? o powierzonych sobie ludzi. Nic wi?c dziwnego, ?e to w?a?nie jej syn - Henryk Pobo?ny - stawi? czo?o najazdowi Tatarów i poleg? chwalebn? ?mierci? za kraj i religi? chrze?cija?sk?. Za wzór w?adcy stawia?a dzieciom i wnukom Chrystusa Króla, ale sama tak?e by?a dla nich przyk?adem pobo?no?ci i czynnej mi?o?ci bli?niego. Nie dopuszcza?a do sytuacji, by odgórnie nakazywa? innym czynienie mi?osierdzia, a samej nic nie robi?. Odwiedza?a chorych w domach, by nie?? im ulg? w cierpieniu. Cz?sto je?dzi?a po ?l?skiej dzielnicy, zapoznaj?c si? z warunkami ?ycia poddanych. By?a osob? wykszta?con?, utytu?owan?, a obcowa?a z biedakami. Po przyje?dzie na ?l?sk nauczy?a si? j?zyka polskiego, by lepiej rozumie? swoich poddanych i móc im skuteczniej pomaga?.
Ascetyczny tryb ?ycia Jadwigi by? wyrazem ?redniowiecznej pobo?no?ci. To, co odró?nia?o j? od innych ascetów tego czasu, to jej stanowisko i pozycja spo?eczna. Nie by?a podobna do ksi??nych z o?ciennych krajów. Nie stroi?a si?, preferowa?a szare stroje, pod sukni? nosi?a w?osiennic? i chodzi?a boso. Cechy wrodzone ?wi?tej Jadwigi to silny charakter, powaga, samodzielno?? w my?leniu, konsekwencja w post?powaniu i nieust?pliwe d??enie do celu, który jej przy?wieca?. Dobro? i pobo?no?? Jadwigi sprawi?y, ?e jej ?yciowe d??enia by?y celami szlachetnymi. Chodzi?o jej o dobrze rozumiane szcz??cie ka?dego cz?owieka, dobro rodziny, w tym dobro przysz?ego m?odego pokolenia. Te cele przy?wiecaj? równie? nam, nauczycielom i uczniom. My?l?, ?e my równie? b?dziemy od dzi? nosi? w sobie cz?stk? Jadwigi, naszej patronki, gdy? jednym z celów edukacji jest dostrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw. To tak?e kszta?towanie w m?odzie?y szlachetnych postaw i zachowa?, których b?d? si? uczy? od swojej patronki.”
Po przemówieniu dyrektora J. Jeziorowskiego g?os zabra? w?odarz naszego miasta Burmistrz Sylwester Lewicki. Podkre?li? rol? patronki w budowaniu dobrych relacji pomi?dzy Polakami i Niemcami.
D?ugo czeka?a?, dwójko, na ten dzie?. W 15-st? rocznic? twojego powstania uroczy?cie ?wi?tujemy nadanie tobie imienia ksi??nej Jadwigi ?l?skiej. ?wi?tej jednaj?cej Polaków i Niemców, która wywodz?c si? z rodu Andeksów, sta?a si? ?on? ksi?cia ?l?skiego Henryka Brodatego. Swojej nowej ojczy?nie s?u?y?a z godn? podziwu mi?o?ci?. Nic wi?c dziwnego, ?e ?w. Jadwiga ?l?ska sta?a si? or?downiczk? pojednania narodu polskiego i niemieckiego. Ponadto jest patronk? wyboru kardyna?a Karola Wojty?y na papie?a i jego wielkiego pontyfikatu. Rozkochana w Chrystusie, moc czerpa?a z modlitwy. Z tego ?ród?a wyp?ywa?y wszystkie jej dzie?a mi?osierdzia, którym przez ca?e swoje ?ycie si? oddawa?a. By?a cz?owiekiem radykalizmu ewangelicznego. Za nic maj?c swoje ksi???ce pochodzenie, uni?a?a si?, aby sta? si? jednym z tych najmniejszych. Dlatego lud kocha? J? i czci? jako Matk? ubogich, chorych i opuszczonych. W zwi?zku z tak wa?nym wydarzeniem dla szko?y, jakim jest nadanie imienia i sztandaru, chcia?bym przy tej okazji podzi?kowa? wszystkim tym, którzy w sposób szczególny przyczynili si? do wyboru patrona Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych. Dzi?kuj? dyrekcji, gronu pedagogicznemu, rodzicom i ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej. Gratuluj? wyboru tak wspania?ego wzorca osobowego, jakim jest patron tej szko?y w osobie ?wi?tej Jadwigi, ksi??nej ?l?skiej”.
Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Piotr Antkowiak odczyta? uchwa?? Rady Miasta o nadaniu szkole podstawowej i gimnazjum imienia. Po czym odby?o si? uroczyste wniesienie sztandarów przez przedstawicieli Rady Rodziców. Jej przewodnicz?cy Andrzej Krzywo? odczyta? Akt Ufundowania Sztandarów. Dokonano wbicia gwo?dzi pami?tkowych przez fundatorów sztandarów i sponsorów imprezy: Grzegorza Polaka, Beat? i Krzysztofa Jo?czyków, Danut? Marcjasz, Ew? i Miros?awa W?si?skich, Gabriel? i Huberta Jokiel, Renat? i Jacka Wiesio?ków, Gabriel? i Jacka Ko?eckich, Jaros?awa Kie?busa, Prezesa Zarz?du ORAS Olesno Timo Lehtinena i cz?onka Zarz?du Tapani Juusela, Sylwi? Respondek, Jaros?awa Izydorczyka, Jadwig? i Zbigniewa Góreckich, przedstawiciela Hurtowni PBBBJ, PIG?O MEBEL, HOTEL OLESNO, PSS SPO?EM. Ks. Biskup Andrzej Czaja po?wi?ci? sztandary. Zosta?y one wr?czone dyrektorowi J. Jeziorowskiemu, który nast?pnie uroczy?cie przekaza? je pocztom sztandarowym uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum. Po prezentacji sztandarów nast?pi?o ods?oni?cie figury ?w. Jadwigi ?l?skiej przez jej fundatora Burmistrza S. Lewickiego i po?wi?cenie jej przez Ordynariusza Opolskiego. Rze?ba w przysz?o?ci stanie na placu przed szko??. Po koncercie Wind Bandu pod batut? Korneliusza Wiatra by?y dyrektor ZSD Zbigniew M?zik zapozna? zebranych z histori? powstania szko?y. Uroczysto?? u?wietni? wyst?pu chóru z partnerskiego miasta Zalakaros i oleskiego chóru Olensis. Wielu zaproszonych go?ci zabra?o g?os, przekaza?o listy gratulacyjne i kwiaty. Wspania?? puent? tego niezwyk?ego wydarzenia by?a inscenizacja przygotowana przez polonistki Dagmar? Staniszewsk? i Ew? Wiech?-Jung o przebywaniu na ziemi oleskiej ?w. Jadwigi ?l?skiej. Po za?piewaniu hymnu szko?y wyprowadzono sztandary.
ZSD obchodzi? tak?e jubileusz swojego 15-lecia. Z tej okazji ukaza?a si? publikacja autorstwa Joanny Chmielniak, Ewy Cicho?, Gabrieli Kansik, Anny Mysiakowskiej i Ireny Schudy zatytu?owana „Oleska dwójka. Dzieje naszej szko?y”, któr? otrzymali go?cie uroczysto?ci. Ks. proboszcz Walter Lenart do?o?y? prezent w postaci ksi??ki Waltera Nigga o ?w. Jadwidze ?l?skiej. Na zako?czenie obecni mogli zapozna? si? z histori? szko?y przedstawion? na planszach wykonanych przez panie: Jolant? Smyk, Iren? Schudy, Katarzyn? Uniatowsk?. Na holu szko?y wita wszystkich do? wchodz?cych podobizna patronki z krótkim jej ?yciorysem. Obraz ?w. Jadwigi namalowa? Andrzej Olczyk, plansze wykonali Stanis?aw Pokorski i Jacek Ma?ecki.
Dyrekcja szko?y dzi?kuje wszystkim nauczycielom, obs?udze, rodzicom i uczniom za zaanga?owanie w przygotowanie tej donios?ej uroczysto?ci. Jeste?my niezmiernie szcz??liwi, ?e or?downiczka pokoju i pojednania zosta?a patronk? naszej szko?y, która – jako pierwsza szko?a dwuj?zyczna w Polsce – powsta?a w?a?nie na gruncie wzajemnego porozumienia polsko-niemieckiego, aby wychowywa? w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia. O patronce naszej szko?y wymowne s?owa wypowiedzia? S?uga Bo?y Jan Pawe? II: „Jest w dziejach Polski i w dziejach Europy postaci? graniczn?, która ??czy ze sob? dwa narody: niemiecki i polski. ??czy na przestrzeni wielu wieków historii, która by?a trudna i bolesna. W?ród wszystkich dziejowych do?wiadcze? pozostaje przez siedem ju? stuleci or?downiczk? wzajemnego zrozumienia i pojednania”.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno