W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
KONKURS "NAJ?ADNIEJSZY BLOG INTERNETOWY"
Autor: Komisja Konkursowa   
Dnia 21 marca og?oszono wyniki szkolnego konkursu „NAJ?ADNIEJSZY BLOG INTERNETOWY”. Do konkursu zg?osi?o si? 17 uczniów klas V-VI prezentuj?c  19 blogów. Komisja konkursowa w sk?adzie: p. mgr Bo?ena Witych oraz p. mgr Katarzyna Uniatowska postanowi?a wyró?ni? cztery prace, ich autorami s?:


Katarzyna Skonieczna
klasa VI d, której przyznano I miejsce za:

Warto?ciowe tre?ci promuj?ce pozytywne zachowania wobec bezdomnych i poszkodowanych zwierz?t

Spójn? szat? graficzn?

Autorka od wielu lat zajmuje si? powy?sz? tematyk?. W jej tekstach zamieszczonych na blogu wida? du?? wra?liwo??. Dodatkowym walorem jej pracy jest stosowanie poprawno?ci j?zykowej, bogatego s?ownictwa oraz w?a?ciwie dobranej grafiki.

Katarzyna Iwanowska VI a, której przyznano wyró?nienie za

Stonowan? szat? graficzn?

Cierpliwo?? i systematyczno?? w prowadzeniu bloga

Dobr? organizacj? materia?ów i informacji, które tworz? przejrzysty przekaz

Mateusz Pawe?czyk VI d, któremu przyznano wyró?nienie za

Interesuj?ca tre?? zwi?zan? z ochron? przyrody i ?rodowiska naturalnego

Oraz propagowanie walorów turystycznych najbli?szego nam ?rodowiska lokalnego

Kinga Opolony VI a, której przyznano wyró?nienie za

ciekaw? szat? graficzn?.

 

Autorzy wyró?nionych prac otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez firm? COCON Systemy Komputerowe, mieszcz?c? si? w Ole?nie przy ul.Wolno?ci 8/10. Serdecznie dzi?kujemy!

 

Przygl?daj?c prace konkursowe komisja dosz?a do wniosku, ?e wi?kszo?? z prac by?o bardzo podobnych w tre?ci porusza?y tematyk? mody, kosmetyków i weso?ej zabawy, niewiele by?o w nich warto?ciowych tre?ci, pogl?dów, którymi mo?na by zainteresowa? innych.

W tym miejscu zwracamy si? do przysz?ych uczestników takich konkursów: Je?eli zg?aszacie swój blog do konkursu szkolnego musicie by? ?wiadomi tre?ci jakie tam zamieszczacie. Wiele tekstów umieszczanych przez was w Internecie pozostawia du?o do ?yczenia zarówno pod wzgl?dem ortograficznym, stylistycznym, a tak?e zawartych tre?ci.

Wszystkim uczestnikom bardzo dzi?kujemy za tak liczny udzia? w konkursie, zapraszamy do nast?pnych edycji konkursu.

Komisja Konkursowa

 
« poprzedni artykuł
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno