W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
WYMIANA 2013 ARNSBERG- OLESNO
Autor: Administrator   
Mi?dzynarodowa wymiana uczniów pomi?dzy Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie,
a Realschule am Eichholz w Arnsbergu 19-27 kwiecie? 2013

Dnia 19 kwietnia 2013 r. wyjechali?my z tygodniow? wizyt? do uczniów Realschule am Eichholz w Arnsbergu. Mieli?my wspania?? okazj? poznania niemieckiej kultury i tradycji.
W pierwszych dniach zaraz po przyje?dzie goszcz?ce nas rodziny organizowa?y nam czas we w?asnym zakresie. Niektórzy z naszych rówie?ników zorganizowali weekendow? eskapad? do miasta, celem pokazania swoim kolegom z Olesna najciekawszych zabytków architektonicznych i parków Arnsbergu. Za? inni organizowali wspólne wycieczki , m.in. na ska?y wspinaczkowe Buchhauser Steine, czy do parku rozrywki.

W poniedzia?ek obcowali?my z natur?, czyli spacerowali?my po lesie na terenie Jugendwaldheim, gdzie przygotowano ró?ne zabawy integracyjne na ?wie?ym powietrzu. Zwiedzali?my tak?e Arnsberg i okolice. Nast?pnego dnia mieli?my okazj? zwiedzi? urocze miasto – Paderborn. Zwiedzali?my tam m.in. Paderborner Dom oraz Museum Pisma i Komputerów. Potem mieli?my czas na samodzielne obejrzenie tego miasteczka. Wieczorem z kolei urz?dzono jeszcze dyskotek?.
W ?rodowy poranek ponownie wyruszyli?my do lasu, ale tym razem do ogrodu wspinaczkowego, malowniczo po?o?onego nad jeziorem Sorpe. W?drówka by?a d?uga, ale widoki i krajobrazy, które tam mogli?my podziwia?, by?y tego warte.
W pi?tek byli?my razem z naszymi niemieckimi kolegami na zaj?ciach w szkole. Dzi?ki temu mogli?my zaobserwowa? czym ró?ni? si? tamtejsze zaj?cia od naszych lekcji w Polsce. Wieczorem tego dnia mieli?my jeszcze zaplanowany wyjazd na basen.
Ostatniego ju? dnia naszej zagranicznej przygody realizowali?my ró?ne projekty. Pierwszym z nich by?a nauka szycia i plastyczne zabawy. Kolejnym by? projekt fotograficzny – robili?my pami?tkowe zdj?cia ca?ej grupy, zdj?cia niemieckiego gospodarza i jego go?cia z Olesna oraz zdj?cia indywidualne. Na koniec poszli?my na boisko, gdzie odby?y si? zaj?cia sportowe, podczas których zg??biali?my tajniki gry w tenisa.
Ta wymiana by?a dla wszystkich z pewno?ci? wspania?ym prze?yciem. Nowe przyja?nie, nowe do?wiadczenia, poznanie wspania?ych ludzi i miejsc… Mieli?my niepowtarzaln? okazj? zaobserwowania, czym ró?ni? si? nasze kraje i kultura. Do Olesna wrócili?my nieco zm?czeni, ale szcz??liwi. Po tym wyje?dzie pozostan? na pewno wspania?e wspomnienia.

Cathrin Joschko kl. II a gimnazjum


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno