W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Laury dla Laury
Autor: mgr Jaros?aw Siwak   
Dzie? 23 marca br. przyniós? naszej szkole ogromny sukces, po raz kolejny uczennica naszej szko?y znalaz?a si? w gronie laureatów Wojewódzkiego Konkursu J?zyka Niemieckiego. Sukces odnios?a Laura Kniejska z klasy VI d zdobywaj?c V miejsce w województwie i tytu? laureata.  Udzia? Laury oraz innych zwyci?zców gminnych etapów konkursowych by? mo?liwy dzi?ki obni?eniu przez komisj?- mocno zawy?onych- kryteriów punktowania. Nasza reprezentantka mia?a ogromn? konkurencj?: w?ród oko?o 50 uczestników wielu by?o takich, dla których j?zyk niemiecki by? autentycznym j?zykiem ojczystym. Po zaci?tych, dwugodzinnych zmaganiach z testami konkursowymi, wy?oniono czo?ow? pi?tnastk? (zdobywców ponad 90%punktów), któr? czeka? etap ustny. Wszyscy zaliczyli go znakomicie i tym samym wygrali konkurs. Zasiadaj?cy w komisji niemieccy lektorzy podkre?lali wysoki poziom j?zykowy reprezentowany przez odpowiadaj?cych. Laureaci otrzymali z r?k konsula Republiki Federalnej Niemiec cenne nagrody ksi??kowe.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno