W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Szkolne Konkursy Wiedzy o Janie Paw?e II
Autor: Administrator   
W zwi?zku z kanonizacj? B?. Jana Paw?a II, która odb?dzie si? w dniu 27.04.2014r. zapraszamy uczniów Zespo?u Szkó? Nr 2 w Ole?nie do udzia?u w szkolnych konkursach:

1. Dla klas I – III PSP konkurs plastyczny pt. „Nasz Przyjaciel Papie? Jan Pawe? II”. Format A4, technika dowolna. Prace nale?y odda? do 23.04.2014r. u wychowawcy. Odpowiedzialna za konkurs p. Anna Garbaczok.

2. Dla klas IV – VI PSP, pt. „Papie? Jan Pawe? II – Przyjaciel M?odych”. Konkurs odb?dzie si? 23 kwietnia 2014r. Odpowiedzialna za konkurs p. Genowefa Ciach.

3. Dla klas I – III Gimnazjum w formie wypracowania na jeden z powy?szych tematów (do wyboru):
„Nie czekajcie, a? staniecie si? starsi, by wtedy wyruszy? ?cie?k? ?wi?to?ci. ?wi?to?? jest zawsze m?oda, tak jak wieczna jest m?odo?? Boga”. Na podstawie nauczania JPII poka? na czym polega znaczenie m?odo?ci w ?yciu cz?owieka oraz zwi?zek m?odo?ci z powo?aniem do ?wi?to?ci. Czy ?wi?to?? pozostaje w zwi?zku z dojrza?o?ci? w wierze? (na podstawie nauczania JPII podczas ?wiatowych Dni M?odzie?y w Toronto 22 VII 2002r).
„Ka?dy z Was, m?odzi przyjaciele, znajduje w ?yciu jakie? swoje Westerplatte. Jaki? wymiar zada?, które musi podj?? i wype?ni?. Jak?? s?uszn? spraw?, o któr? nie mo?na nie walczy?. Jaki? obowi?zek, powinno??, od której nie mo?na si? uchyli?. Nie mo?na zdezerterowa?”. Na podstawie tych s?ów papie?a JPII skierowanych do m?odych 12 VI 1987r na Westerplatte, napisz czym mo?e by? ”moment Westerplatte” w ?yciu cz?owieka.
„Musicie od siebie wymaga?, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” ( przemówienie do m?odzie?y, Jasna Góra 18 VI 1983r) „By? cz?owiekiem sumienia to znaczy wymaga? od siebie, podnosi? si? z w?asnych upadków, ci?gle na nowo si? nawraca?” (Skoczów 22 V 1995r.) Napisz jak rozumiesz te s?owa papie? skierowane do m?odzie?y, do ciebie osobi?cie. Czy mog? one by? wci?? aktualne dla wspó?czesnych m?odych ludzi?
WYMOGI PRACY: samodzielna, maks.4 strony A4, czcionka 12, odst?py 1,5.
Termin oddawania prac : 28 kwietnia 2014 ( ?roda po ?wi?tach)

Odpowiedzialna za konkurs p. Klaudia Gajdecka.

Regulamin Konkursu: Materia?y do pobrania:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno