W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Nasi uczniowie czwart? dru?yn? w województwie ...
Autor: Administrator   
Dnia 14 maja 2013 r. odby?y si? w Ole?nie Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli za zadanie wykaza? si? wiedz? i umiej?tno?ciami z zakresu pierwszej pomocy, podejmuj?c dzia?ania ratuj?ce zdrowie i ?ycie w trakcie zapozorowanych zdarze?, a tak?e rozwi?za? test pisemny. W kategorii szkó? gimnazjalnych wygra? zespó? Publicznego Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Ole?nie, dzi?ki czemu zakwalifikowa? si? do etapu wojewódzkiego.

W sobot? 31 maja na terenie Zespo?u Szkó? Technicznych i Ogólnokszta?c?cych w Opolu uczennice klas trzecich oleskiej „Dwójki”: Monika Kus, Martyna Krzak, Magdalena Skoczylas, Anna Wilhelm i Cathrin Joschko musia?y udzieli? pomocy m.in. potr?conemu przez samochód rowerzy?cie, napadni?tej dziewczynie czy ekipie elektryków. Walczy?y dzielnie zajmuj?c IV miejsce.
Patronat honorowy nad mistrzostwami obj?? Marsza?ek Województwa Opolskiego – Pan Andrzej Bu?a.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno