W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Poskromienie z?o?nicy profesjonalnym spektaklem w wykonaniu amatorów
Autor: Ewa Cicho?   
W 1594 r. William Szekspir, dramaturg wszech czasów, napisa? komedi? "Poskromienie z?o?nicy". W 420-lecie jej powstania zosta?a ona odegrana na scenie oleskiego MDK przez grup? teatraln? Maska, dzia?aj?c? w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej.
Duma rodziców, nauczycieli i dyrekcji, weso?y u?miech publiczno?ci, gromkie brawa, aplauz towarzyszy?y w dniu 18 czerwca 2014 r. wyst?powi teatralnemu tej grupy. Mask? od 8 lat kieruje polonistka Dagmara Staniszewska – charyzmatyczna inspiratorka animacji teatralnych Dwójki odznaczona medalem „Zas?u?ony dla Ziemi Oleskiej”. Wystawia g?ównie Szekspira, a wszystkie jej przedstawienia to prawdziwe pere?ki. 18 czerwca mogli?my by? ?wiadkami dalszego ci?gu szekspirowskich odkry?. Dwójkowa Maska zaoferowa?a nam wspania?y spektakl.

 

Honorowym patronatem przedstawienie Poskromienie z?o?nicy obj?? Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu oraz Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. Patronem medialnym zosta? zak?ad Fotografika Miros?aw Dedyk.
Arkadowa fasada renesansowej loggi, kamieniczki zwie?czone attyk? na ruchomych platformach, komnata patrycjuszowskiego domu, stylizowana ma??e?ska alkowa ukryta za kotar? mu?linowej zas?ony s?u??cej tak?e jako ekran, na którym pojawia?y si? pi?knie skomponowane, subtelne uj?cia rodz?cego si? uczucia g?ównej pary bohaterów... to t?o niezwyk?ego wyst?pu m?odych aktorów. Animacje filmowe s? dzie?em Zbigniewa Janickiego. Bogata, zjawiskowa dekoracja wykonana zosta?a przez Jacka Ma?eckiego, Tomasza Suskiego i Katarzyn? Uniatowsk?. Przenios?a ona widzów do W?och, bowiem akcja sztuki toczy si? w Padwie, najcz??ciej w domu bogatej mieszczki Baptisty Minoli, któr? los obdarzy? dwiema pi?knymi córkami, Biank? i Katarzyn?. Matk? dziewcz?t zagra?a ze stosown? do stanu spo?ecznego postaci dystynkcj? i pow?ci?gliwo?ci? Aldona Kuc, która stworzy?a jedn? z lepszych kreacji aktorskich. Siostry bardzo si? od siebie ró?ni?. Bianka jest dziewczyn? czu??, s?odk?, i potuln?. Bardzo subtelnie zagra?a j? Kathi Häusler, której fizjonomia, strój i fryzura jawi?y si? niczym z obrazów w?oskich renesansowych mistrzów p?dzla. Tytu?owa z?o?nica Katarzyna to wulkan energii, swarliwa, s?yn?ca z niesfornego charakteru i ci?tego j?zyka dziewczyna. Zagrana zosta?a z pazurem przez Weronik? Sklorz, która potrafi?a nasyci? nie?atwe kwestie silnymi emocjami. Sceniczna Katarzyna jest prawdziwa, to buntowniczka z krwi i ko?ci, która ze wszystkich si? stara si? odstraszy? ubiegaj?cego si? o jej r?k? Petruchia. Najwi?kszy problem ma Baptista. Jak ka?da ówczesna dobra matka pragnie córki jak najszybciej wyda? za m??, najpierw starsz?, pó?niej m?odsz?. A to w?a?nie m?odsza, Bianka, ma licznych konkurentów, natomiast starsza wszystkich odstrasza. Konkurentami Bianki s?: Hortentio, którego zagra? Aaron Wróbel, Gremio, zagrany przez Micha?a Gorczyc? i Lucentio, sceniczne wcielenie ?ukasza Wiatra. Lucentio, pragn?c zdoby? r?k? Bianki, postanawia zosta? jej nauczycielem greki i ?aciny. W tym celu zamienia si? rolami ze swoim s?ug? Traniem, któremu ka?e gra? siebie. Szelmowsk? posta? Trania z wrodzonym komizmem niezwykle brawurowo odegra? Piotr Hober. To mo?e by? przysz?a gwiazda kabaretów! Tak?e trio panów konkurentów aktorsko prezentowa?o si? ?wietnie na scenie. Lucientio ostatecznie zdobywa r?k? Bianki. A Kasia? Od Kasi po bli?szym poznaniu m??czy?ni uciekaj?. Kto zwi??e si? z humorzast? pann?? Mo?e Petruchio z Werony? Wszak bardzo kusi go posag dziewczyny, a i jej uroda go poci?ga. Zawadiacki, pewny siebie, umiej?tnie pos?uguj?cy si? ironi? Patryk Poremba zagra? mistrzowsko Petruchia, idealnie, z du?ym talentem aktorskim, odwzorowuj?c cyniczne podej?cie do ?ycia swojego bohatera, który krok po kroku z?o?nic? Kasi? przekszta?ca w spokojn?, spolegliw? i co mo?e dziwi? kochaj?c? m??a Katarzyn?. A cho? metody m?odzie?ca budz? w?tpliwo?ci wspó?czesnego odbiorcy, gdy? w sztuce pod prawie farsow? warstw? tytu?owego poskramiania z?o?nicy roztacza si? dramatyczny proces manipulacji: ujarzmiania, podporz?dkowywania, zaw?aszczania, ograniczania praw drugiej osoby, to jednak sztuka roz?miesza i bawi, ostatecznie ko?cz?c si? happy endem, obrazuj?c odwieczn? walk? p?ci w komediowej formie. Czy historia o poskromieniu zbuntowanej dziewczyny nie jest dzi? wyzwaniem wobec hase? wojuj?cego feminizmu?
Ju? po pierwszych minutach spektaklu wida? by?o, ?e przedstawienie jest wykonane w sposób klasyczny. Na scenie dzia?o si? du?o, spektakl zosta? skomponowany na zasadzie labiryntu, ods?aniaj?c coraz to nowe przestrzenie i obrazy, umo?liwiaj?c obserwowanie pewnego procesu. Zaanga?owana w przedstawienie zosta?a poka?na grupa aktorów. Nawet podczas zmiany dekoracji bawi?y widzów wdzi?czne arlekinki, w role których wcieli?y si?: Oliwia Stelmach, Julia Or?owska, ?ucja Dziób, Sofii Lettiero i Aleksandra Jendrosek. Ciekawym pomys?em by?o pokazanie pomijanego zazwyczaj w inscenizacjach Poskromienia z?o?nicy prologu i tworz?cego z nim kompozycyjn? klamr? epilogu. Scena prologu i zako?czenie sztuki rozgrywaj? si? w Padwie, gdzie pijany Krzysztof Okpisz, którego groteskowo zagra? ?ukasz Krzywo?, zostaje z?ajany przez trzy karczmarki, kapitalnie wykreowane przez Magdalen? Nowak, Karolin? Witek i Aleksandr? Stampsk?. Karczmarki zachwyca?y pi?knym wokalem, ?piewaj?c nastrojowe pie?ni z w?asnymi autorskimi tekstami, tworz?c swoist? narracj? niczym chór w antycznym teatrze. Wspaniale wcieli?a si? w posta? Biondelli (siostry Lucientia) utalentowana aktorsko Zuzanna Adamowicz. Ze swad? zagra?a s?u??c? Bianki – Fiorell? Anna Górska. Patrycja Dratwa w wyrafinowany sposób wyst?pi?a w roli matki Lucientia. Niezwykle rubaszne by?y s?u??ce Petruchia odegrane przez: Tatian? Kokot, Dari? Grabi?sk?, Roxan? Reu, Karolin? Flak i Soni? Jendrak, które swym energicznym zachowaniem o?ywia?y sztuk?. Paulina Kassner z Karolin? Jokiel ?wietnie wesz?y w role krawcowych. Przekonuj?co wypad?y kramarki: Aleksandra Chrobok, Katarzyna Macha i Julia Zaj?c. W?a?ciwie dobrani aktorzy wypadli wielowymiarowo, to by?a gra wysokich lotów.
Bardzo trafiony by? pomys? re?ysera Dagmary Staniszewskiej polegaj?cy na wykorzystaniu filmowych obrazów (ukazanych na szyfonowym ekranie - elemencie dekoracji) po??czonych z archaicznym j?zykiem i stylizowanymi na historyzm strojami. Wprawdzie m?skie stroje dobrane by?y w manierze XIX-wiecznej, ale cylindry, surduty i laseczki interesuj?co kontrastowa?y z renesansowo-barokowymi strojami pa?. Kostiumy by?y pi?kne. Zosta?y wypo?yczone z Teatru im J. Kochanowskiego w Opolu, a niektóre uszyte przez Aldon? Jamik, która przygotowa?a ju? wiele kreacji kostiumowych dla dwójkowych imprez.
Talent, pasja, zaanga?owanie, pracowito??, cierpliwo?? twórców sztuki - uczniów, nauczycieli, pracowników obs?ugi, rodziców, sponsorów i ludzi dobrej woli - da?o ko?cowy wspania?y efekt. Niepowtarzalne i niezapomniane przedstawienie to przecie? rezultat pracy zespo?u pod czujnym i jak?e przychylnym okiem Dyrekcji szko?y. Katarzyna Jurczyk kolejny raz koordynowa?a prac? za kulisami. Wa?n? rol? pe?ni?a, niewidoczna dla widowni, obs?uga techniczna, któr? tworzyli: Maksymilian Imie?owski, Szymon Szczuka, Filip Niejadlik, Micha? Jackowski i Micha? Wo?ny. Nad nag?o?nieniem czuwa? ?ukasz K?dzia. Na holu MDK w przerwie spektaklu cz?stowano kaw? i ciasteczkami sponsorowanymi przez Piekarni? Kampa z Lubli?ca. Nad kulinarnym aspektem imprezy czuwa?a jak zwykle Jolanta Smyk. Dzi?ki sponsorom: Radzie Rodziców, Urz?dowi Miasta Olesna, MDK Olesno, Marii i Joachimowi Porembom, firmie Loma, firmie Cocon, firmie Nestro, Bankowi Spó?dzielczemu, Centrum Drewna Grzegorz Sobczak, B.P. Kormoran, Hotelowi Olesno (ufundowa? pocz?stunek dla uczniów) i Piekarni Kampa z Lubli?ca mog?a si? odby? ta widowiskowa impreza. Byli tak?e ludzie dobrej woli, którzy przekazali pieni?dze, ale nie ?yczyli sobie, aby ich imiennie wymienia?.
Spektakl swoj? obecno?ci? u?wietnili: Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, przewodnicz?cy Rady Miejskiej Piotr Antkowiak, przewodnicz?cy Rady Rodziców Andrzej Krzywo?, wizytator, przedstawiciel Kuratorium O?wiaty w Opolu Ma?gorzata Dybka, Jolanta Wilczy?ska - dyrektor LO w Namys?owie - reprezentuj?ca zarz?d Stowarzyszenia Szkó? Innowacyjnych Regionu Opolskiego, radny miejski, dyrektor ZS w Ole?nie Marek Le?niak.
W pi?knych dekoracjach, przy odpowiednio dobranej muzyce i efektach specjalnych rozgrywa?a si? misterna intryga obyczajowa, mistrzowsko przedstawiona przez wspania?y zespó? m?odych artystów. Ten spektakl mo?e by? ozdob? repertuaru ka?dego domu kultury, a nawet profesjonalnego teatru. Kunszt i zaanga?owanie aktorów, budowanie wiarygodnych postaci scenicznych, niewymuszony dowcip uczyni?y ca?o?? wspania?ym dzie?em. Na d?ugo pozostaj?cym w pami?ci!

Ewa Cicho?

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno