W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Konkurs SKO
Autor: Administrator   
Podsumowanie Konkursu na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum?
i Konkursu systematycznego oszcz?dzania og?oszonego przez opiekunk? SKO

13 czerwca 2014 r odby? si? apel podsumowuj?cy Konkurs na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum? i Konkurs systematycznego oszcz?dzania. Na apelu wr?czono nagrody uczniom, którzy zaoszcz?dzili najwi?cej pieni?dzy. W?ród nagrodzonych znale?li si? nast?puj?cy uczniowie:

klasy I Laura van Bergen kl. I a
klasy II Marie Suda kl. I a
klasy III Maciek Jankowski kl. III a
klasy III Igor Dembowski kl. III b

Ponadto dla systematycznie oszcz?dzaj?cych opiekunka SKO p. A. Damiak przygotowa?a losowanie nagród rzeczowych. Nagrodzono 47 uczniów. Cz??? nagród sponsorowa? Bank Spó?dzielczy w Ole?nie a cz??? zakupiono z procentu uzyskanego z wp?at uczniów. Opiekunka SKO i Dyrekcja Szko?y bardzo dzi?kuje Dyrektorowi Banku Spó?dzielczego w Ole?nie p. Janowi Ratajowi za sponsoring w postaci nagród rzeczowych dla wyró?nionych uczniów.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno