W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Apel podsumowuj?cy konkurs na ,,Naj?adniejsz? skarbonk?
Autor: Administrator   
W listopadzie odby? si? apel przygotowany przez uczniów klasy II b pod kierownictwem p.Ma?gorzaty Pyki dotycz?cy oszcz?dno?ci i podsumowuj?cy konkurs na naj?adniejsz? skarbonk?. Najciekawsze skarbonki zosta?y zaprezentowane na szkolnej wystawie a nast?pnie komisyjnie (p.dyr. Beata Sznajder-Ma?eck?, p.Katarzyna Uniatowska, p.Anna Damiak) wyró?niono najlepsze.
Na apelu uczniowie klasy II b przedstawili cz??? artystyczn?, a nast?pnie zosta?y og?oszone wyniki konkursu i rozdane nagrody wraz z dyplomami przygotowanymi przez opiekunk? SKO p.Ann? Damiak. W tym roku nagrody i wyró?nienia dla uczniów bior?cych udzia? w konkursie cz??ciowo zasponsorowa? Bank Spó?dzielczy w Ole?nie. Go?ciem honorowym by? dyrektor Banku Spó?dzielczego p. J. Rataj, który wr?czy? dzieciom nagrody.
Wyniki konkursu na ,,Naj?adniejsz? skarbonk?”

Oto laureaci:
Klasy I

I miejsce: Martyna Roj Ia
II miejsce: Dominika Pig?o Id
III miejsce: Maksymilian Pielok Ib
Wyró?nienia:
Fabian Pyka Ia
Emilia Szklorz Ia
Oliwia Wodarczyk Ib

Klasy II
I miejsce: Kamila Jurczyk IIb
II miejsce: Laura van Bergen IIa
III miejsce: Asia Pietruska IIb
Wyró?nienia:
Filip Nowak IIa

Klasy III
I miejsce: Patryk Flak IIIa
II miejsce
: Emilia Karkos III a
III miejsce: Julia Wolny III a
Wyró?nienia:
Patrycja Kie?bus IIIa
Mateusz Jeziorowski IIIb
Marie Suda IIIa

Ponadto wr?czono 40 nagród pocieszenia. Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia?u w konkursie na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum? i systematycznego oszcz?dzania, którego rozstrzygni?cie odb?dzie si? pod koniec roku szkolnego.

Opiekunka SKO Anna Damiak

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno