W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Ze ?l?skiem na ty
Autor: Administrator   
Ucze? PSP Nr 2 w Ole?nie Adrian Marzec wraz z rodzicami i nauczycielk? Anet? Moj w sobot? 29 listopada 2014 r., wzi?? udzia? w uroczystym wr?czeniu nagród na podsumowaniu XXI Regionalnego Konkursu Literackiego „Ze ?l?skiem na ty"
Spo?ród 165 nades?anych prac, jury w sk?adzie: prof. Bogus?aw Wyderka, prof. Teresa Smoli?ska, Piotr Badura wy?oni?o laureatów w czterech kategoriach wiekowych. Jednym z nich zosta? ucze? oleskiej „Dwójki" Adrian Marzec ze swoj? prac? pt. „Studnia", który zaj?? II miejsce.
Celem tego konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu. Ka?dy uczestnik mia? za zadanie napisanie pracy w dialekcie ?l?skim (w formie fonetycznej), tak aby zapisany tekst odzwierciedla? gwar?, jak? pos?uguj? si? ludzie w ?rodowisku, z którego wywodzi si? autor.

Uczestnicy konkursu spisywali ?yj?ce jeszcze w pami?ci starszych pokole? wspomnienia m.in. na temat obrz?dów, legend czy wa?nych wydarze? lokalnych lub historii rodzinnych. Adrian opisa? histori? studni, która kiedy? ??czy?a, a czasem i dzieli?a ludzi, a teraz stoi opuszczona w ogródku.
„ ... Moja pra o?micka, to dziynnie rano i na wiecor sykowa?a swoje wiadra i s?a do tego ?rode?ka, nabra?a se tam wody do warzynio? i mycio?. To bo?a tako? normalno? codziynno??, a ze studnia sto?a na ?rodku trzech gospodarek to wszystkie o?micki z tych czech domow mia?y tam taki trefpunkt, bo ko?zdy mio? ta sama intyncjo by pod ta studnia przi?. Mia?y okazjo? poklacha? i pobera? na rozmaite tymaty. Jak sie juz fest nagoda?y, to kozdo? wro?ca?a do swojyj roboty ..."
Ca?? prac? Adriana jak równie? wszystkie inne prace, które wygra?y w tym konkursie, b?dzie mo?na przeczyta? w pi?tym tomie ksi??ki „Ze ?l?skiem na ty".

Adrian z gali wyjecha? czteroko?ow? hulajnog? i zach?ca wszystkich do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji konkursu „Ze ?l?skiem na ty", bo warto.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno