W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Bezcenne wypieki!
Autor: Administrator   
16 pa?dziernika obchodzimy Mi?dzynarodowy Dzie? ?ywienia i Walki z G?odem. Jego celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosn?cy w ?wiecie problem niedo?ywienia oraz u?wiadomienie globalnych problemów ?ywno?ciowych i wywo?anie poczucia solidarno?ci w walce z g?odem i ubóstwem. G?ód to zjawisko wyst?puj?ce nie tylko w pa?stwach trzeciego ?wiata czy terenach obj?tych konfliktami zbrojnymi.
Nie trudno zauwa?y?, ?e liczba niedo?ywionych osób wzrasta z roku, na rok. Dla niektórych wydaje si? to absurdalne... A jednak problem niedo?ywienia dotyczy równie? polskich dzieciaków. Wed?ug danych statystycznych w Polsce 700 000 tysi?cy dzieci nie jada codziennie ciep?ego posi?ku. Obecnie co 4 nastolatek poni?ej 15 roku ?ycia jest niedo?ywiony.
Na szcz??cie uczniowie naszej szko?y nie s? oboj?tni na cierpienie bli?niego. Dnia 16 pa?dziernika cz?onkowie szkolnego ko?a PCK pod opiek? pani Ma?gorzaty Skoczylas zorganizowali akcj? sprzeda?y ciasta. Jest to ju? nasza coroczna tradycja. W tym roku jednak zainteresowanie akcj? przekroczy?o nasze oczekiwania. Wspania?e wypieki sprzedano ju? po drugiej przerwie. ??czny dochód wyniós? 340,00 z?. Kwota zostanie przeznaczona na paczki bo?onarodzeniowe i dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów z ubo?szych rodzin ucz?szczaj?cych do naszej szko?y. By?o smacznie i z po?ytkiem.

Dzi?kujemy za tak ogromne zainteresowanie.
Uczniowie SK PCK wraz z opiekunem

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno