W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Szlachetna paczka
Autor: Administrator   
Uczniowie oleskiej „Dwójki” po raz kolejny aktywnie w??czyli si? do projektu „Szlachetna Paczka”, przygotowuj?c 14 paczek z prezentami. Szlachetna paczka to projekt Stowarzyszenia Wiosna, który w wyj?tkowy sposób inspiruje ludzi do stawania si? kim? wi?cej, do wygrywania swojego ?ycia i zostania „bohaterem. Anga?uj?c wolontariuszy wokó? liderów – wp?ywa na zmian? ca?ego spo?ecze?stwa”.

Celem jest pomocy bezpo?rednia - darczy?cy przygotowuj? paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin s? pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy dzia?aj? lokalnie. W tym roku akcja organizowana jest czternasty raz . Pierwsza edycja odby?a si? w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka obdarowa?a 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt ma charakter ogólnopolski i jak ?adna inna akcja charytatywna w Polsce, ??czy dzia?ania setek tysi?cy osób. Tylko w 2013 roku Paczka po??czy?a 617 tysi?cy Polaków, a warto?? spo?eczna projektu przekroczy?a 300 mln z?otych!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno