W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
?wi?teczny show w ameryka?skim stylu
Autor: Ewa Cicho?   
 18 grudnia 2014 r. Zespó? Szkó? nr 2 w Ole?nie zorganizowa? kolejne przed?wi?teczne spotkanie z teatrem, wystawiaj?c sztuk? - musical „Wyj?tkowy renifer ?w. Miko?aja".
By?o to pot??ne przedsi?wzi?cie artystyczne i logistyczne, w którym zagra?o ponad 60 m?odych adeptów sztuki teatralnej. Rozmach, profesjonalizm, pasja, zaanga?owanie to efekt ponad dwumiesi?cznej pracy kilkuset osób, uczniów, nauczycieli, pracowników obs?ugi i rodziców. Gratulacje dla inicjatorek tego spektaklu - pa? re?yserek i autorek scenariusza Dagmary Staniszewskiej i Aleksandry ?wita?y, pary autorskiej niejednego sukcesu scenicznego Zespo?u Szkó? nr 2 w Ole?nie. Dwójka przyzwyczai?a lokaln? spo?eczno?? do dobrej rozrywki, dlatego jak zawsze publiczno?? dopisa?a, osi?gaj?c zawrotn? liczb? oko?o 1000 osób. 
Ju? w progu szko?y od?wi?tnie ubrani uczniowie i nauczyciele witali pierniczkiem i swojsk? kie?bask?, a spowity pó?mrokiem ogromny hol wype?nia? aromat wigilijnych potraw szkolnej kawiarenki. W atrium oczekiwa?a wspania?a, bogata, wr?cz fascynuj?ca scenografia ba?niowego ?wiata ?w. Miko?aja ton?ca w czerwieniach, zieleniach i z?ocie. Zimowy krajobraz z ba?wankiem, arkadowa kolumnada z lampionami, dziesi?tki zabawek, styropianowe nutki wskrzesi?y jase?kow? sceneri? dzieci?cych t?sknot i marze?. Projekt dekoracji, wykonanie i nadzór nad ni? to dzie?o plastyczki p. Katarzyny Uniatowskiej oraz p. Tomasza Suskiego i p. Jacka Ma?eckiego. Pomoc techniczn? ?wiadczyli panowie: Zygmunt Baran, Ireneusz Damiak i Marian Paul. Opraw? plastyczn? tworzy?o wielu uczniów: Aleksandra Nowak, Tatiana Kokot, Natalia Gaida, Angelika Bialoskowska, Magdalena Pieknik-Janiszewska, Daria Grabi?ska, Piotr Hober, Magdalena Nowak, Aleksandra Ko?ecka, Dominik Flak, Daniel Hase, Weronika Szklorz, Stefania Czo?kos, Patrycja Dratwa, Karolina Witek, Wiktoria Imio?czyk, Anny Bodzioch, Anna Górska, Maksymilian Imie?owski. Prac? uczniów nadzorowali nauczyciele: Katarzyna Jurczyk, Gabriela Ko?ecka, Bo?ena Grzyb, Violetta Le?niak, Bo?ena Witych, Monika Cierpucha, Jolanta Smyk, Ma?gorzata Skoczylas, Ewa Urba?czyk, Fabiola Radzioch, El?bieta Neukirch, Barbara ?akowska, Janusz Doleczek, Mariusz Jagu?. Centraln? cz??? dekoracji przykrywa?a szyfonowa, bia?a, przezroczysta kurtyna, która sta?a si? swoistym t?em zmieniaj?cym si? w poszczególnych ods?onach sztuki. Przesuwa?y si? po niej jak w zaczarowanym kalejdoskopie obrazy, zdj?cia, filmy i napisy. Oprawa filmowa by?a dzie?em nauczyciela Zbigniewa Janickiego, a animacje flash nauczycielki Bo?eny Witych. Wprowadzeniem do przedstawienia by? krótki filmik autorstwa Aleksandry i Magdaleny Nowak, ukazuj?cy ogrom prac przygotowawczych, a przede wszystkim fenomen zespo?owej pracy twórców tej inscenizacji. 

Wystawiono rewelacyjny musical, prawdziwy show pokazany z wielkim rozmachem w tzw. broadwayowskim stylu. Sceny zbiorowe, wymagaj?ce synchronizacji ta?ca, ?piewu i gry aktorskiej by?y szczególnie imponuj?ce. ?wietnie skonstruowany scenariusz wci?ga? widza w pozornie naiwny ?wiat ba?ni, ?wiat zabawny i dramatyczny zarazem. Pot?gowa? nastrój, bawi? i zmusza? do refleksji. Prawdziwe zanurzenie w histori? z mora?em. Inteligentnie i perfekcyjnie zagrany spektakl sta? si? prawdziw? teatraln? przyjemno?ci?. „Wyj?tkowy renifer ?w. Miko?aja" w wykonaniu uczniów Zespo?u Szkó? nr 2 i Pa?stwowej Szko?y Muzycznej oraz M?odzie?owego Studium Muzyki Rozrywkowej by?by ozdob? repertuaru ka?dego teatru. Tylko gra? i ogl?da?! W pi?knych dekoracjach pogr??onych w ?wiat?ocieniach zawi?zuje si? w?tek tragedii g?ównego bohatera, wy?piewany przez wspania?y zespó? artystów. Si?a wyrazu, wyrównany poziom wokalny i sceniczny sta?y si? szczególnym atutem tej sztuki. Widowisko przykuwa?o uwag? widzów a? do ostatnich sekund przedstawienia. 

Od pierwszych chwil da? si? odczu? ?wi?teczny nastrój, magiczny klimat oczekiwania, pewnego delikatnego napi?cia, zw?aszcza u najm?odszych, licznie przyby?ych, siedz?cych na pod?odze przed scen? lub na kolanach rodziców. Podczas spektaklu dzieciaki zahipnotyzowane magi? sztuki otwiera?y w zachwycie swoje buzie. Cudowny to by? widok. Doskonale zaaran?owana sztuka otwiera widza na zaczarowany ?wiat znanej opowie?ci ?wi?tecznej „Rudolf, czerwononosy Renifer", wielokrotnie adaptowanej jako piosenka czy film. Rudolf jest jednym z reniferów, który ci?gnie sanie ?w. Miko?aja. Wyró?nia go magiczny czerwony nos, który o?wietla Miko?ajowi drog? w noc wigilijn?. Ale zanim osi?gnie ten zaszczytny status, do?wiadczy wielu upokorze? i szykan ze strony nietolerancyjnego otoczenia. Rudolf jest synem ?mia?ka, jednego z o?miu zas?u?onych reniferów ?wi?tego Miko?aja. Rudolf urodzi? si? ze ?wiec?cym czerwonym nosem, przez co sta? si? wyrzutkiem i obiektem docinków ze strony innych reniferów. Pewnego razu noc wigilijna by?a tak mglista, ?e Miko?aj chcia? zrezygnowa? ze swej corocznej podró?y dooko?a ?wiata. Kiedy jednak zauwa?y? Rudolfa, zdecydowa?, ?e jego nos b?dzie wy?mienit? lamp? i o?wietli mu drog?. Od tego czasu Rudolf jest sta?ym cz?onkiem zaprz?gu Miko?aja i cieszy si? szacunkiem innych reniferów. Graj?cy posta? Rudolfa uczniowie zaprezentowali najwy?szy kunszt sztuki aktorskiej. Ma?ego Rudolfa zagra?a, obdarzona wdzi?kiem i scenicznym temperamentem, Oliwia Latocha, potrafi?ca wydoby? wielkie emocje, które udzieli?y si? publiczno?ci. Ze wzruszaj?c? g??bi? przedstawi? du?ego Rudolfa przystojny, czaruj?cy swoj? skromno?ci? i dobroci? Dominik Flak. Zadziwiaj?co wyra?a? emocje, wewn?trzny konflikt i zagubienie osoby odrzuconej z powodu swojej inno?ci. Rozumia?a go i stara?a si? mu pomóc jedna tylko bratnia dusza, Fio?ek, rola doskonale, niezwykle przekonuj?co zagrana przez Magdalen? Nowak. Dwa subtelne wn?trza tkaj? liryczny w?tek pary zakochanych. Rodziców Rudolfa ze swad? zagrali: Zuzanna Adamowicz i Aaron Wróbel. Rewelacyjnie wcieli? si? w rubaszn? posta? ?w. Miko?aja ?ukasz Wiatr. Obdarzona wielkim talentem wokalnym Karolina Witek wspaniale odegra?a rol? Miko?ajowej, ?piewaj?c partie wokalne. Lodowat? z?? pi?kno??, czyli Mrozyld?, przedstawi?a zjawiskowa Kathi Häusler, a jej asystentka grana przez Agat? Drynd? to uosobienie s?u?alczo?ci i pochlebstwa. Mrozyldzie towarzyszy?y urokliwe ?nie?ynki - ma?e baletnice ze ?wi?c?cymi krynolinami i gwiazdkami: Joanna Pietruska, Paulina Sitek i Roksana Winiarska. B?yszcz?ce gwiazdki to Ola Krzymi?ska, Natalia Kaleja i Weronika Garbaczok. Z wrodzonym komizmem brawurowo zagra? Zgrywusa Piotr Hober, a ?wierszcz w wykonaniu Wiktorii Dandyk by? autentycznie zal?kniony. Wró?ki, zagrane przez Zuzann? Skibi?sk?, Wiktori? Czech, Weronik? Respondek, Angelik? Kapu?cik i Weronik? Kik, w pastelowych delikatnych szatach, wymy?lnych fryzurach prezentowa?y si? znakomicie. Urocze w swych czerwonych czapeczkach, kolorowych strojach, wymy?lnych butach by?y skrzaty, kreowane przez Ad? Nowak, Zuzann? Ulbrich, Anet? Sklorz, Oliwi? Urba?sk?, Zuzann? S?omian, Weronik? Sklorz, Aleksandr? Ko?eck?, Patrycj? Dratw? i Wiktori? Imio?czyk. Bardzo interesuj?ca by?a charakteryzacja licznej grupy reniferów i ?a? oraz pozosta?ych postaci. Oryginalny makija? (szczególnie Mrozyldy, wró?ek, reniferów i ?a?) i fryzury by?y dzie?em pa?: Jolanty Kubat-Jeziorowskiej, Jolanty Lebiedzi?skiej-Dziób, Anety Ulbrich, Urszuli Krzywo?, Marzeny Hrabia-Latochy, Ma?gorzaty Imio?czyk oraz Violetty Prud?o. Wdzi?cznie wcielili si? w role reniferów i ?a? nast?puj?cy uczniowie: Marta Wo?ny, Filip Wiesio?ek, Anna Górska, Emil Bodzioch, Zuzanna Kistela, Kamila Krzywo?, Wiktoria ?wierc, Martyna Ha?upka, Wiktoria Jurczyk, Sonia Jendrak, Roxana Reu, Karolina Flak, Aleksandra Garus, ?ukasz Krzywo?, Kordian Lerche, Julia Zielonka i Sandra Sklorz. Przepi?knie przebrane króliczki zagrane zosta?y przez Juli? Or?owsk?, Juli? Kaliciak, Sofi? Lettiero, Ameli? Reu, Juli? Wolny, King? Wolny i Emili? Karkos. Liczne grono bohaterów spektaklu wspó?tworzyli: Pani M?drusia zagrana przez stanowcz? Aleksandr? Stampsk?, fio?ki lirycznie przedstawione przez Magdalen? Nowak i Aleksandr? Jendrosek oraz barwne elfy zaprezentowane przez Juli? Nowak, Oliwi? Trzeciak oraz Dominik? Skrzyd?o. Ponad 60 aktorów wspó?pracowa?o w zespole z?o?onym z uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum, gdzie najm?odsze dziecko mia?o 6 lat, a najstarszy wiekiem aktor lat 15. Profesjonalna, na najwy?szym poziomie by?a oprawa muzyczna spektaklu, który przybra? charakter prawdziwego musicalu. To dzie?o nauczyciela muzyki z Zespo?u Szkó? nr 2 Tomasza Grajcara i nauczycieli Pa?stwowej Szko?y Muzycznej i M?odzie?owego Studium Muzyki Rozrywkowej: Korneliusza Wiatra, Mateusza Pilota, Katarzyny Suchary, Karoliny Wieczorek, Moniki Szmidt, Katarzyny Cicho?skiej i Micha?a Mali?skiego. Fenomenalne by?y kostiumy, które same w sobie s? dzie?ami sztuki krawieckiej. Nie lada wyczynem by?o uszycie kostiumów dla tak licznego zast?pu aktorów. Wielkim talentem i pracowito?ci? wykaza?y si? autorki strojów, panie: Gabriela Ko?ecka, Anna Damiak, Edyta Polak, Aldona Jamik, Violetta Prud?o i Agnieszka Jeziorowska. Bardzo istotna, aczkolwiek niewidoczna by?a praca osób koordynuj?cych dzia?ania za kulisami. Panie: Katarzyna Jurczyk, Irena Schudy, Kazimiera Grzemba i Karolina Wodarczyk czuwa?y nad w?a?ciwym wykonaniem spektaklu. Obs?ug? techniczn? zajmowali si? Micha? Jackowski, Filip Niejadlik i Oliver Kalus

Sceniczny i muzyczny sposób opracowania tematu, solidna gra aktorska, si?a wyrazu m?odych wykonawców, doskona?y poziom wokalny, nietuzinkowe stroje, pobudzaj?ca wyobra?ni? scenografia, humanistyczne przes?anie przedstawienia przyczyni?y si? do stworzenia magnetyzuj?cej atmosfery i wydoby?y wielkie emocje, które udzieli?y si? publiczno?ci, gromko nagradzaj?cej artystów brawami. Oleska publiczno?? mia?a znakomit? okazj? do spotkania si? z niezwyk?ym kunsztem interpretatorskim i umiej?tno?ci? budowania ostro skontrastowanych nastrojów oraz przekazem wielu ?yciowych m?dro?ci. To by?a godzina prawdziwych wzrusze?, jakich mog? dostarczy?, tylko nieliczni, obdarzeni charyzm? arty?ci. Przedstawienie zapadnie na d?ugo w pami?ci widowni, która szczelnie wype?ni?a wszystkie kondygnacje budynku szko?y, entuzjastycznie nagradzaj?c brawami m?odych artystów. 

Równie fantastyczna okaza?a si? druga ods?ona wieczoru - uczta kulinarna serwowana w kawiarence zawiadywanej przez Jolant? Smyk, do której specja?y wypiekali nauczyciele, rodzice oraz kucharki. W szkolnej sto?ówce pr??y?y si? na sto?ach prawdziwe dzie?a sztuki gastronomicznej i cukierniczej: od ryb w czterech ods?onach, pierogów, krokietów, barszczyku, po serniki, pierniki, ciasta z bakaliami i inne cude?ka. Po owe specja?y ustawi?a si? kolejka tak d?uga jak w czasach PRL-u. Kawiarenka po raz kolejny okaza?a si? hitem „dwójkowych" jase?ek. Uwijali si? tam jak w ukropie nauczyciele: Zbigniew Bienias, Arkadiusz Panek, Ma?gorzata Pyka, Edyta Polak, Gabriela Ko?ecka, Barbara ?akowska i Janusz Doleczek. ?wi?teczne precjoza wykonane przez uczniów pod opiek? p. Ireny Schudy oferowano na stoiskach kiermaszu. Nauczycielki etapu wczesnoszkolnego zorganizowa?y i przeprowadzi?y loteri? fantow?. A nad ca?o?ci? czuwa?, niezwykle mocno zaanga?owany w to przedsi?wzi?cie, dyrektor szko?y Jerzy Jeziorowski. W?ród zaproszonych go?ci byli: Kurator O?wiaty w Opolu p. Halina Bilik, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, proboszcz parafii oleskiej ks. Walter Lenart, dyrektor Pa?stwowej Szko?y Muzycznej Jan Mali?ski, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej Henryk Kucharczyk, Przewodnicz?ca Rady Powiatu Ewa Cicho?, Przewodnicz?cy Rady Rodziców Andrzej Krzywo? oraz 40 dyrektorów Stowarzyszenia Szkó? Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

Dyrektor szko?y Jerzy Jeziorowski takimi s?owami podsumowa? tegoroczne ?wi?teczne dwójkowe spotkania z teatrem:
„Niesamowita sceneria, gra aktorska uczniów, stroje, makija?e, fryzury! To wszystko by?o efektem 2-miesi?cznej pracy ponad 60 uczniów naszej szko?y i naszych polonistek pani Dagmary Staniszewskiej, Aleksandry ?wita?y, nauczyciela muzyki pana Tomasza Grajcara oraz plastyczki pani Katarzyny Uniatowskiej. Cz??? muzyczn? spektaklu przygotowa?a Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I stopnia i M?odzie?owe Studium Muzyki Rozrywkowej w Ole?nie pod kierunkiem Tomasza Grajcara i Korneliusza Wiatra. Praca nad spektaklem wymaga?a wielu wyrzecze?, po?wi?cenia i stara?. Jednak ca?y ten trud wynagrodzi?y nam wasze wspania?e brawa! W naszej szkole nie tylko rozchodzi?y si? pi?kne d?wi?ki muzyki ?wi?tecznej, ale równie? niesamowite zapachy z naszej kawiarenki ?wi?tecznej. Dzi?kujemy wszystkim za przybycie, mamy nadziej?, ?e was nie zawiedli?my. Do zobaczenia w przysz?ym roku. Wszystkim osobom zaanga?owanym w przedstawieniu dzi?kujemy i gratulujemy wspania?ego wyst?pu"!

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko?y dzi?kuj? rodzicom zaanga?owanym w realizacj? spektaklu, a przede wszystkim licznym sponsorom: Urz?dowi Miasta Olesna, Firmie ORAS, Firmie Drogbud-Larix Olesno, Bankowi Spó?dzielczemu Olesno, Okr?gowej Spó?dzielni Mleczarskiej Olesno, Kwiaciarni Suscy, Pracowni reklamy STYL, Firmie Wamet. Com Olesno, B.P. Kormoran, B.P. Tempo, Hotelowi Olesno, Restauracji Aleksandra, Pa?stwu Sylwii i Krzysztofowi Respondkom, Pa?stwu Izabeli i Tomaszowi Klimzom, Pani Jolancie Sklorz, Gabinetowi kosmetycznemu Kleopatra, Firmie Rajpol Piotr Antkowiak, Pig?o Mebel - Panu Adamowi Pig?o, Hurtowni Artyku?ów Wielobran?owych - Panom Janowi Bonk, Beniaminowi Pi?ch, Spó?dzielni Handlowej ROLNIK, NESTRO PPHU, PNV Wood Pludry, Sklepowi BIEDRONKA Olesno, Pa?stwu Gabrieli i Jackowi Ko?eckim, Firmie nag?o?nieniowej MODUS SOUND ?ukasza K?dzia i Fotografice Miros?awa Dedyka. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno