W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Konkursie kol?d i pastora?ek w j?zyku niemieckim
Autor: Barbara ?akowska   

Dnia 15 grudnia 2014 r. uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Konkursie kol?d i pastora?ek w j?zyku niemieckim, który odby? si? w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich. Konkurs ten jest integraln? cz??ci obchodzonego od pi?ciu lat ?wi?ta Piernika.

Organizatorami imprezy byli PSP w Borkach Wielkich oraz Towarzystwo Spo?eczno- Kulturalne Niemców dzia?aj?ce w tej?e miejscowo?ci. Wyst?py uczniów oceniano pod wzgl?dem doboru repertuaru, poprawno?ci j?zykowej , intonacji, muzykalno?ci i walorów g?osowych. Uczniowie PSP Nr 2 zostali nagrodzeni w nast?puj?cych kategoriach:

 soli?ci  I-III

 I miejsce – Jagoda Paliwoda

 III miejsce - Roksana Winiarska, Emilia Bomba 

 wyró?nienie - Paskal Ceglarek

 soli?ci IV- VI

 II miejsce – Miriam Janicka

 II miejsce – Samuel Kassner

 zespo?y IV- VI

wyró?nienie - Zespó? Madchen- Paulina Wróbel i Bettina Holik

(Uczniów przygotowa?y do konkursu p. Aneta Moj, p. Ewa Olejniczak, p. Regina Wo?niak, p. Barbara ?akowska.) Nale?y wspomnie?, ?e gospodarze imprezy (dyrekcja i pracownicy PSP Borki Wielkie) zadbali nie tylko o walory artystyczne konkursu, ale te? o walory smakowe serwuj?c uczestnikom s?odko?ci i specjalno?ci regionalnej kuchni.

 


Image
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno