W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Zimowa edycja akcji Bezpieczna Woda
Autor: Administrator   
Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? feriami zimowymi dla dzieci i m?odzie?y, Ministerstwo Sportu i Turystyki, og?osi?o trzeci? edycj? akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda", która po?wi?cona jest bezpiecze?stwu dzieci i m?odzie?y, sp?dzaj?cych czas wolny w rejonach zamarzni?tych zbiorników wodnych.

W trosce o bezpiecze?stwo najm?odszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomi?o zimow? edycj? akcji „Bezpieczna Woda” skierowan? do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowi?c? zestaw podstawowych zasad bezpiecze?stwa na zamarzni?tych zbiornikach wodnych, uj?tych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Powy?sze materia?y edukacyjno-informacyjne stanowi? pomoc dydaktyczn? w ramach zaj?? szkolnych na temat zagro?e? zwi?zanych z przebywaniem na zamarzni?tych rzekach, stawach i jeziorach.

Akcja obejmuje swym zasi?giem szko?y na terenie ca?ego kraju i w za?o?eniach powinna wp?yn?? na ograniczenie liczby wypadków w?ród dzieci i m?odzie?y podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimow? edycj? Akcji „Bezpieczna Woda” we wspó?pracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewn?trznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy G?ównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

 http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/wypoczynek1/bezpieczny-wypoczynek/2847-zimowa-edycja-akcji-bezpieczna-woda

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno