W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dwana?cie lat min??o
Autor: mgr Ewa Cicho?   
Zespó? Szkó? Dwuj?zycznych - ZSD w Ole?nie na trwale wpisany w panoram? naszego miasta to nie tylko placówka o?wiatowo-wychowawcza, ale i instytucja oddzia?ywuj?ca na kultur? i ?ycie codzienne ?rodowiska. 21 maja 2007 r. mia?o miejsce wa?ne dla szko?y i miasta wydarzenie, jakim by?o podpisanie umowy partnerskiej pomi?dzy Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych a Realschule z Kusel. Uroczysto?? swoj? obecno?ci? u?wietnili: Starosta Powiatu Kusel Winifried Hirschberger z ma??onk?, Dyrektor Realschule w Kusel Robert Renno, Konsul Ludwig Neudorfer, Opolski Kurator O?wiaty Leszek Adam Zaj?c, Starszy Wizytator Opolskiego Kuratorium O?wiaty Andrzej Popio?ek, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Powiatu Oleskiego Jan Kus, Zast?pca Burmistrza Olesna Jerzy Ch?ci?ski, Sekretarz Gminy Bo?ena Matusiak, przedstawiciel Rady Miejskiej Grzegorz Polak, by?y przewodnicz?cy TSKN w Ole?nie Bernhard Smolarek, Przewodnicz?cy Rady Rodziców Klaudiusz Prochota. Nie zabrak?o nauczycieli i uczniów z Kusel go?cinnie podejmowanych przez gospodarzy, tj. naszych pedagogów i m?odzie? szkoln?.
Wymowne by?y przemówienia szanownych go?ci, porównuj?ce zawarty zwi?zek pomi?dzy partnerskimi szko?ami do ziarna rzuconego na ?yzn? gleb?, z którego mo?e wyrosn?? dorodne drzewo wspólnej przysz?o?ci w zintegrowanej Europie pokole?, wolnych ju? od ci??aru nie?atwej historii. Symbolem tych d??e? sta?o si? posadzone przed budynkiem szko?y drzewko przyja?ni, a piel?gnowanie tej delikatnej ro?liny, jak? jest partnerstwo i przyja?? mi?dzy naszymi narodami, to zadanie dla kadry pedagogicznej i jej wychowanków. W cz??ci artystycznej zosta? zaprezentowany jak?e sugestywny fragment „Ma?ego Ksi?cia” Antoin’a de Saint Exurpérego o oswojeniu lisa, mówi?cy o cierpliwo?ci i odpowiedzialno?ci w budowaniu wi?zów przyja?ni. Gimnazjali?ci z „Dwójki” piosenk? „Moja Europo” wyrazili nadzieje Polaków zwi?zane z naszym uczestnictwem w jej strukturach, a wyst?p m?odzie?y z Kusel wprowadzi? zebranych w ?wiat muzyki klasycznej i iluzji. Spotkanie stanowi?o kontynuacj? ju? wcze?niej podejmowanych kontaktów. Od 2003 r. uczniowie naszego gimnazjum co roku odwiedzaj? Kusel, ma?e, licz?ce ponad 5 tys. mieszka?ców miasteczko, le??ce na po?udniowo-zachodnim kra?cu Nadrenii Palatynatu - Rheinland-Pfalz. Szczyci si? ono ponad 1200- letni? histori?, pi?knymi zabytkami (zamek wodny, zamek Lichtenberg, ratusz, kamienice, muzeum kamieni, fragmenty rzymskiej osady z II/III stulecia n.e., ko?cio?y) oraz licznymi grupami muzykuj?cymi, bowiem region Kusel nazywany jest Musikantenland - krain? muzyków. Gimnazjali?ci z „Dwójki” zapraszaj? swoich rówie?ników z Kusel do Olesna, na zaj?cia warsztatowe, wycieczki po regionie, ogniska, dyskoteki i spotkania w rodzinach. ZSD popularnie nazywany „Dwójk?” w tym roku szkolnym obchodzi swoje 12 urodziny. Rozpocz?? swoj? dzia?alno?? 05.09.1995r. jako Publiczna Szko?a Podstawowa nr 2 Dwuj?zyczna, a uroczysta inauguracja odby?a si? 21.11.1995 r. Szko?a powsta?a przy wydatnej pomocy finansowej Fundacji Wspó?pracy Polsko-Niemieckiej „Jumbo” dzi?ki staraniom Towarzystwa Spo?eczno-Kulturalnego Niemców w naszym mie?cie. Warto pami?ta?, ?e by?a to pierwsza w Polsce szko?a dwuj?zyczna. Kubatura szko?y wynosi a? 57000m³, jej powierzchnia 10200 m², sk?ada si? z 5 segmentów, 24 klasopracowni, posiada dwie pracownie komputerowe, laboratoria j?zykowe, bibliotek? z Centrum Multimedialnym i najwi?ksz? hal? sportow? w gminie. Wychowanie w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia jest priorytetowym zadaniem tej szko?y, dlatego pe?ni ona rol? integruj?c? w ?rodowisku zamieszka?ym przez spo?eczno?? zró?nicowan? etnicznie i kulturowo. W zjednoczonej Europie przygotowuje m?ode pokolenie do ?ycia w spo?ecze?stwie wielokulturowym, dlatego szko?a przyj??a barwy Unii Europejskiej, a „Oda do rado?ci” Ludwiga van Beethovena jest jej hymnem. Funkcjonalne rozwi?zania wn?trz budynku szkolnego pozwoli?y na uruchomienie w nim Publicznego Gimnazjum nr 2 Dwuj?zycznego wraz z wprowadzeniem reformy o?wiatowej w 1999r. Da?o to podstaw? do utworzenia Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych. Nauka realizowana jest w klasach o trzech profilach: dwuj?zycznym, rozszerzonym i podstawowym. Szko?a go?ci?a wiele znanych osób, m.in. senator Genowef? Grabowsk?, senator prof. Dorot? Simonides, senatora Mieczys?awa Wygl?dowskiego, senatora Tomasza Micha?owskiego, pos?ów ziemi opolskiej Henryka Krolla i Helmuta Pa?dziora, pos?ank? Aleksandr? Jakubowsk?, przedstawicielk? MEN Gra?yn? P?oszajsk?, pani? premierow? Urszul? Tomaszewsk?, przedstawicieli Bawarskiego Ministerstwa O?wiaty, Wychowania i Kultury Karla Heinza Freund i Doris Zegelmeyer, Wojewod? Cz?stochowskiego Miros?awa Kul?, Kuratora Cz?stochowskiego Krzysztofa Tabak?, Kuratora Cz?stochowskiego Karola ?wierczy?skiego, Kuratora Opolskiego S?awomira K?osowskiego, biskupa opolskiego Jana Kopca, prof. dr hab. Teres? Smoli?sk?, prof. dr hab. Bogdana Cima??, dr Edmunda Nowaka, przedstawicieli Fundacji „Jumbo”, Wiceburmistrza miasta partnerskiego Arnsberg Eryk? Hanwald, honorowego obywatela miasta Olesna Wolfganga Weidel, pani? hrabin? Christ? Viktori? von Keil -przedwojenn? w?a?cicielk? maj?tku w Sowczycach, niemieck? pisark? Tin? Stroheker, która uwieczni?a swój pobyt w „Dwójce” w swojej nowej ksi??ce pt.„Frytki w Gliwicach”, w rozdziale „Poeci, których czytamy. Klasy do polskiego w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie” ( odsy?am do „Telegrafu Oleskiego” 406/XII2006). Do szko?y przyje?d?a?y grupy z Niemiec, m.in. z Drezna, z Düsseldorfu, Potsdamu, z Schleswig - Holsteinu, z Bawarii, go?cie z dwuj?zycznej szko?y na W?grzech z Bόly i Pecs, grupy z Ukrainy, Rosji, Danii, studentki-praktykantki z Niemiec. W szkole s? organizowane imprezy na szczeblu wojewódzkim, krajowym i mi?dzynarodowym, do najwa?niejszych zaliczamy: Ogólnopolskie Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej, Mi?dzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze, XXX Regionalny Turniej Historyczny. W roku szkolnym 2000/2001 odby?a si? w niej Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W 2002 r. mia?o miejsce spotkanie naszych uczniów, dyrekcji i nauczycieli w Warszawie, z par? prezydenck?: Prezydentem RP panem Aleksandrem Kwa?niewskim i jego ma??onk? pani? Jolant? Kwa?niewsk? w ramach spotkania „Dzieci ró?nych kultur”. „Dwójka” organizuje liczne akcje charytatywne na rzecz Fundacji: ,,Serce - Na pomoc chorym i potrzebuj?cym dzieciom", ,,Wszystko dla dzieci”, ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Pora?eniem Mózgowym”, ,,Towarzystwo Przyjació? Dzieci”, Polskiej Akcji Humanitarnej i Banku Polskiego ,,Z?otówka dla dzieci z Afganistanu”, Akcji Towarzystwa „Nasz Dom”, akcji ,,Góra Grosza”, „Gor?czka Z?ota PCK”, a tak?e na rzecz chorych uczniów z ZSD oraz z okolicznych szkó?. Od dziewi?ciu lat realizowane s? projekty – plenery, które s? praktyczn? form? wykorzystywania wiadomo?ci z bloków przedmiotowych czy mi?dzyprzedmiotowych ?cie?ek edukacyjnych. Projekt ekologiczny „Obszary chronione” realizowany jest przez kl. IV w formie dwudniowej wycieczki w Góry ?wi?tokrzyskie lub na Jur? Krakowsko-Cz?stochowsk? , w projekcie edukacji wielokulturowej „Byli tu przed nami” uczniowie kl. V odwiedzaj? oleski cmentarz komunalny i ?ydowski (ten ostatni by? wielokrotnie sprz?tany przez uczniów naszej szko?y). Kolejny projekt „Si?gamy do korzeni” to wycieczka do kolebki naszej pa?stwowo?ci – do Wielkopolski- Gniezna, Poznania, Ostrowa Lednickiego i le??cego na Pa?ukach Biskupina. Realizujemy tak?e projekty „Moja ma?a ojczyzna -Opolszczyzna”, „Ludzie tej Ziemi”, „Per?y Opolszczyzny” i „Poznaj swój region” maj?ce na celu rozwijanie wiedzy o kulturze w?asnego regionu i jej zwi?zku z kultur? narodow? i europejsk?. Projekty: etyczny - szeroko rozumianego wolontariatu, patriotyczny, medialny, obrony cywilnej, obywatelski i edukacji europejskiej s? realizowane w klasach gimnazjum. Od 2004 r. szko?a prowadzi tak?e wymian? uczniów z Realschule am Eichholz w Arnsbergu, a tak?e nawi?za?a partnerskie kontakty z klasami dwuj?zycznymi Publicznego Gimnazjum w Le?nicy i Blachowni. Prace naszych uczniów co roku s? prezentowane na wystawie „Weihnachtsmarkt” w Opolu. Nie zabrak?o te? sukcesów sportowych, m. in. w 2006 r. PSP nr 2 D zosta?a mistrzem województwa opolskiego w halowej pi?ce no?nej i w mini pi?ce no?nej, a w bie??cym roku szkolnym uzyska?a br?zowy medal tak?e w halowej pi?ce no?nej. PG nr 2 D w swoim dorobku uzyska?o, m.in. tytu? wicemistrza w województwie w biegu na 100 m, br?zowy medal w województwie w sztafecie 4x100m, br?zowy medal w halowej pi?ce no?nej, tytu? wicemistrza w województwie w halowej pi?ce no?nej, wielokrotnie tytu? mistrza powiatu i II miejsca w pó?fina?ach wojewódzkich w pi?ce r?cznej dziewcz?t. W roku szkolnym 2002/2003 nasi gimnazjali?ci uzyskali tytu? „Najlepszych Sportowców w Powiecie”, w 2006 r. jeden z uczniów gimnazjum zosta? mistrzem Opolszczyzny w skoku w dal, a gimnastyczka z „dwójki” znalaz?a si? w?ród najlepszych sportowców województwa opolskiego (przy szkole dzia?a Klub Sportowy „Gwiazda”, sekcja gimnastyki artystycznej). Szko?a szczyci si? licznymi laureatami konkursów przedmiotowych, zw?aszcza z j?zyka niemieckiego. Wielu absolwentów kontynuuje nauk? w dwuj?zycznych klasach szkó? ?rednich w Opolu, we Wroc?awiu, a tak?e studiuje zagranic?. Wyniki egzaminów klas III gimnazjum plasuj? szko?? na najwy?szym szczeblu w gminie, a tak?e cz?sto w województwie i w kraju ( zobacz na stronie www.wodip.opole.pl/~zsdolesno/) Nauczyciele uczestnicz? w ró?nych formach kszta?cenia j?zykowego organizowanych przez Goethe-Institut. Za napisanie autorskiego programu nauczania „Program j. niemieckiego na etapie zintegrowanej dwuj?zycznej edukacji wczesnoszkolnej” przy wspó?pracy z prof. Romanem Lewickim z Uniwersytetu Wroc?awskiego, nauczycielki nauczania zintegrowanego otrzyma?y nagrod? kuratora cz?stochowskiego w 1996 r. Opracowa?y tak?e „Zeszyty ?wicze? do nauki j. niemieckiego dla siedmiolatków”, które wzbogacono p?ytami CD z nagraniami konwersacji naszych najm?odszych uczniów. Dwóch pracowników ZSD otrzyma?o wyró?nienie od w?adz miejskich w postaci „Ró?y Olesna”. Dyrektor szko?y mgr-in?. Zbigniew M?zik, pe?ni?cy t? funkcj? od pocz?tki istnienia placówki, wyró?niony zosta? Nagrod? II Stopnia Ministra Edukacji Narodowej prof. dr hab. in?. Edmunda Wittbrodta. W szkole realizowano wiele programów telewizyjnych, w?ród nich program „U siebie” dla Telewizji Wroc?aw. Wydarzenia szko?y s? udokumentowane w trzech opas?ych tomach „Kroniki”, która przechowuje list S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II z 1998 r. adresowany do jej uczniów. Na temat ZSD i zasad nauczania dwuj?zyczno?ci powsta?o kilka prac magisterskich, m. in. pani Barbary Pazdroski, a tak?e praca doktorska i publikacja pt. „Europejska szko?a w ma?ym mie?cie” pani dr Bo?eny Matusiak. Oby ta europejska szko?a w ma?ym mie?cie pe?ni?a rol? architekta wspólnego domu naszej Ma?ej Ojczyzny, wyrastaj?cego w cieniu konarów drzewa przyja?ni, posadzonego w mie?cie wiekowego bogactwa multikulturowo?ci tworzonej przez spo?eczno?? zró?nicowan? j?zykowo, etnicznie, zwyczajowo i wyznaniowo. „Niech ci nie b?dzie szkoda twego zachodu na nasz wschód -Moja Europo”. mgr Ewa Cicho?
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno