W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Informacja dla rodziców
Autor: Administrator   
Mi?o?? to s?owa i czyny . Umiej?tno?? rozmowy z dzieckiem i jego zrozumienie odgrywaj? tu szczególn? rol?. Kocha? to w taki sposób rozmawia? z drugim cz?owiekiem i tak wobec niego post?powa? by s?u?y?o to jego rozwojowi , wprowadza?o w ?wiat pi?kna, dobra i prawdy. Dzieci?stwo nie jest jedynie przygotowaniem do ?ycia, jak cz?sto uwa?amy, my?l?c o dzieciach, lecz jest ju? prawdziwym ?yciem.

[Peter Rosegger]


Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ole?nie zaprasza rodziców, dzieci przedszkolnych i szkolnych, do udzia?u w zaj?ciach warsztatowych “Szko?a dla Rodziców i Wychowawców. Proponowane warsztaty to program wspierania umiej?tno?ci wychowawczych w ramach których rodzice doskonal? umiej?tno?ci w zakresie:

- budowania prawid?owej relacji doros?y-dziecko, a w tym:

· wyra?ania oczekiwa? i ogranicze? tak, aby by?y przez dziecko respektowane,

· rozpoznawanie , wyra?anie i akceptowanie uczu?,

· aktywne, wspieraj?ce s?uchanie,

· motywowanie dziecka do wspó?dzia?ania,

· modyfikowanie nieodpowiednich zachow? dziecka,

· uwalnianie od grania narzuconych ról w domu i w szkole.

- wspierania procesu usamodzielniania si? dziecka;

- budowania realnego poczucia w?asnej warto?ci dziecka;

- konstruktywnego rozwi?zywania konfliktów.


Warsztaty odbywa? si? b?d? na terenie:

Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ole?nie,

ul. D?bowa 3, 46-300 Olesno tel. 0-34 358 28 74“Szko?a dla Rodziców i Wychowawców” – zak?ada oko?o 40 godzin zaj?? ( bezp?atnych ).

Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotka? trwaj?cych oko?o 3 godzin. Terminy spotka? do uzgodnienia. Zg?oszenia przyjmowane s? osobi?cie lub telefonicznie w sekretariacie poradni w godzinach 8-15.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno