W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
DZIE? WALKI Z G?ODEM
Autor: Administrator   

16 X ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem   Image

W dniach 16 i 17 pa?dziernika w naszej szkole na przerwach sprzedawano ciasto. Zajmowa?y si? tym uczennice i uczniowie, cz?onkowie SK PCK. Kupuj?cych nie brakowa?o, gdy? wszystkie wypieki by?y bardzo smaczne. Ciasta dostarczy?a nam Piekarnia PSS w Ole?nie, Piekarnia „Rogalik”, a tak?e zosta?y upieczone przez nasze uczennice.
 

Dochód uzyskany ze sprzeda?y przeznaczamy na cele dobroczynne. Podobnie jak w ubieg?ym roku dofinansujemy niektórym uczniom naszej szko?y wyjazd na wycieczk? klasow?.

Cieszymy si?, ?e nasi uczniowie tak ch?tnie anga?uj? si? przy organizowaniu tego typu akcji dobroczynnych. Gotowo?? do niesienia pomocy, aktywne dzia?anie dla dobra innych ludzi, wra?liwo?? na los drugiego cz?owieka – to cele tego typu dzia?alno?ci. Nie pozwólmy, aby kto? ?yj?cy obok nas pozosta? sam. Postarajmy si? zawsze pomóc w miar? mo?liwo?ci.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim za w??czenie si? do naszej akcji.

K. Borecka, opiekun SK PCK

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno