W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Apel podsumowywuj?cy konkurs na projekt monety okoliczno?ciowej
Autor: Anna Damiak   
W listopadzie dobieg? ko?ca konkurs na projekt monety okoliczno?ciowej z napisem Olesno w którym brali udzia? uczniowie klas I-III. Zaanga?owanie uczniów w wykonanie prac by?o bardzo du?e. Wszyscy bardzo si? starali chc?c zakwalifikowa? si? do fina?u. Komisja w sk?adzie:

p. mgr.G. Burzy?ska (wicedyrektor szko?y)
p. mgr. K. Uniatowska (nauczycielka plastyki)
p. mgr. A. Damiak (opiekunka SKO)
mia?a ogromne trudno?ci z wyró?nieniem naj?adniejszych prac, poniewa? wszystkie by?y ciekawe, pomys?owe i bardzo starannie wykonane.
Najciekawsze monety zosta?y zaprezentowane na szkolnej wystawie, a nast?pnie komisyjnie wyró?niono najlepsze.
Na apelu przygotowanym, pod kierunkiem p. A. Damiak, przez klas? IIIb, który po?wi?cony by? oszcz?dzaniu zosta?y og?oszone wyniki tego konkursu i rozdane dyplomy wraz z nagrodami.
Równie? w tym roku szkolnym nagrody i wyró?nienia dla uczniów bior?cych udzia? w konkursie zosta?y cz??ciowo ufundowane i wr?czone przez dyrektora Banku PKO BP w Ole?nie p. Dariusza Bittnera a cz??ciowo zakupione z procentu uzyskanego z oszcz?dno?ci uczniów.
Oto laureaci:
KLASY I
I miejsce
Kacper S?owik kl.Ia
II miejsce
Wiktoria Biskup kl.Ib
III miejsce
Weronika Respondek kl.Ib
Wyró?nienie
Micha? Wo?ny kl.Ia

KLASY II
I miejsce
Martin Rataj kl.IIa
II miejsce
Ania Górska kl.IIa
III miejsce
Weronika Szklorz kl.IIa

KLASY III
I miejsce
Weronika Szyd?o kl.IIIb
Paulina Piech kl.IIIa
II miejsce
Sebastian Dombrot kl.IIIb
III miejsce
Hania Jerka kl.IIIa
Wyró?nienie
Daniela Gurok kl.IIIb
Ponadto wr?czono 18 nagród pocieszenia. Zwyci?zc? serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udzia?u w nast?pnym konkursie SKO na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum? i systematycznego oszcz?dzania, którego rozstrzygni?cie odb?dzie si? pod koniec roku szkolnego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno