W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Apel z okazji ?wiatowego Dnia Walki z AIDS
Autor: Gabriela Kansik   
1 grudnia obchodzimy ?wiatowy Dzie? Walki z AIDS. Obchody tego dnia zaproponowano na ?wiatowym Szczycie Ministrów Zdrowia na temat AIDS w styczniu 1988 r. w Londynie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 140 pa?stw. Rozumiej?c potrzeb? kontynuacji i nasilenia wysi?ków w walce z HIV i AIDS, 27 pa?dziernika 1988 r. na 38. plenarnym spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ustalono na wniosek ?wiatowej Organizacji Zdrowia, ?e ?wiatowy Dzie? AIDS b?dzie obchodzony 1 grudnia. Dzie? ten ma umo?liwi? organizacjom rz?dowym, pozarz?dowym i lokalnym, jak równie? osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walk? z AIDS, a tak?e konieczno?? pomocy ludziom zaka?onym HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.
?wiatowy Dzie? AIDS w tym roku odbywa si? pod has?em „W ?yciu jak w ta?cu, ka?dy krok ma znaczenie".

Tak?e i nasze gimnazjum przy??czy?o si? do tych obchodów. Dnia 04. 12. 2007 r. odby? si? w naszej szkole apel po?wi?cony tematyce walki z chorob? zbieraj?c? wielkie ?niwo na ca?ym ?wiecie, w tym tak?e w Polsce, chorob?, któr? jest AIDS. Przygotowa?y go panie polonistki Ewa Wiecha-Jung i Dagmara Staniszewska wraz ze swymi wychowankami. Uczniowie gimnazjum dowiedzieli si?, ?e HIV - ludzki wirus upo?ledzenia odporno?ci (ang.: Human Immunodeficiency Virus) jest wirusem, który atakuje, os?abia i niszczy system odporno?ciowy organizmu, czego rezultatem jest utrata przez cz?owieka zdolno?ci zwalczania ró?nych chorób i infekcji, ?e AIDS (ang.: Acquired Immune Deficiency Syndrome) to zespó? nabytego upo?ledzenia odporno?ci b?d?cy pó?n? faz? zaka?enia wirusem HIV.

W przejmuj?cym monta?u s?owno-muzycznym arty?ci przedstawili widzom kolejne etapy rozwoju tej straszliwej choroby. U?wiadomili swoim kole?ankom i kolegom, w jaki sposób dochodzi do zaka?enia, jak walczy? z objawami tej choroby, a przede wszystkim – jak unikn?? tej choroby. Podkre?lili, ?e nikt nie mo?e by? do ko?ca pewnym, ?e jego ta choroba nie dotyczy. Najcz??ciej do zaka?enia wirusem HIV dochodzi drog? kontaktów heteroseksualnych. Do zaka?enia dziecka przez matk? mo?e doj?? podczas ci??y, w trakcie porodu lub po porodzie podczas karmienia piersi?. Zaka?enie przez krew mo?e nast?pi? w wyniku do?ylnego kontaktu z zaka?onym sprz?tem, podczas tatuowania oraz przek?uwania cia?a niesterylnymi narz?dziami. Zachorowaniom na AIDS sprzyja narkomania.
Jednocze?nie podkre?lili, ?e nie w ka?dej sytuacji dochodzi do zaka?enia, ?e np. krew przetaczana podczas transfuzji w szpitalach do ratowania ?ycia pacjentów oraz preparaty krwi nie s? materia?em zaka?nym.
Uczniowie mówili o tym, ?e problem dotyczy tak?e mieszka?ców naszego kraju. Szacuje si?, ?e w Polsce wirusem HIV zara?onych jest 15-20 tysi?cy osób. Najwi?cej zaka?e? w Polsce wyst?puje w przedziale wiekowym 20-39 lat. 60 procent zaka?onych to osoby poni?ej 30 roku ?ycia. Najwi?cej zaka?e? wirusem HIV odnotowuje si? w województwach dolno?l?skim i warmi?sko-mazurskim.
S?owami wierszy arty?ci przekonywali, i? obcowanie z chorymi nie jest zakazane, ?e chorzy potrzebuj? blisko?ci drugiego cz?owieka. Uczyli nie tyle tolerancji, co raczej akceptacji dla chorych na AIDS. Udowodnili, ?e stworzona przez zdrowych akceptacja potrafi pokona? pi?tno choroby. Symbolika przekazu chwyta?a za serce... Zbudowana bariera choroby (na scenie bloczki z napisem „AIDS”) p?ka, gdy pokonuj? j? zrozumienie, mi?o?? i akceptacja dla chorego cz?owieka. Poznawczo-humanistyczne przes?anie apelu z pewno?ci? trafi?o do umys?ów m?odych odbiorców.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno