W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
W zgodzie z tradycj?
?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas niezwyk?y. Czas rado?ci i pokoju, wybaczania i pojednania, mi?o?ci i zgody. Do kszta?towania atmosfery tych w?a?nie ?wi?t przyczyniaj? si? kultywowane wci?? zwyczaje i obrz?dy. Adwent, Miko?aj, Wigilia, choinka, jase?ka, kol?dy... – niezwykle bogata jest obrz?dowo?? tych ?wi?t.
 

A tradycje bo?onarodzeniowe si?gaj? czasów cz?sto bardzo odleg?ych, nierzadko zapo?yczone s? ze zwyczajów poga?skich. Wch?on??y wiele przedchrze?cija?skich rytua?ów, obyczajów, wierze?, a nawet zabiegów magicznych. Na przyk?ad wszechobecna choinka (która do naszego kraju przyw?drowa?a wraz z niemieckimi protestantami na prze?omie XVIII/XIX w.) rozpowszechniona by?a ju? w?ród ludów starogerma?skich. Wierzono, ?e szpilki jod?owe chroni? przed z?ymi duchami, piorunem i chorobami. Do dzi? wierzymy, ?e w noc wigilijn? zwierz?ta mówi? ludzkim g?osem, ?e pocz?tek wieczerzy zwiastuje znak z nieba, czyli pierwsza gwiazda, ?e nikt nie powinien (pod kar? ?mierci) wstawa? od wigilijnego sto?u, ?e potraw na wigilijnym stole winno by?... (i tu ju? ró?nie – w zale?no?ci od regionu). Historia ??óbka si?ga wieku V naszej ery, cho? zwyczaj ??óbka i szopek rozpowszechni? ?w. Franciszek, ten od ekologów, na prze?omie wieku XII i XIII. Do „niemych” ??óbków szybko, gdy? ju? w ?redniowieczu, tradycja dokomponowa?a przedstawienia teatralne zwane jase?kami, dzi? bardzo rozpowszechnionymi.

O tradycje nale?y dba?, kultywowa? je i przestrzega?, by nie zagin??y, by dawa?y ?wiadectwo ci?g?o?ci dziejów, by brata?y ludzi i narody.
W naszej szkole bogata obrz?dowo?? tego ?wi?tecznego czasu równie? znalaz?a odzwierciedlenie.
Przede wszystkim choinka. Pojawi?a si? ju? na pocz?tku czasu adwentowego i od razu wprowadzi?a niezwyk?y nastrój... Pi?knie udekorowana przez uczniów, którzy na lekcjach plastyki, pod kierunkiem p. Katarzyny Uniatowskiej, samodzielnie przygotowali estetyczne ozdoby, przypomina?a o ?wi?tecznych atrakcjach.
Pó?niej by? Miko?aj. Wspania?y dzie?, inny ni? zwykle. Miko?aje, anio?y, diab?y i ... podarki w klasach. Miko?ajki przygotowane zosta?y przez Samorz?d Uczniowski pod kierunkiem opiekunów: pa? Beaty Sznajder-Ma?eckiej i Ewy Cicho?.
W tym dniu tak?e (6 grudnia) odby?y si? jase?ka. A poniewa? to szko?a dwuj?zyczna – jase?ka wykonywano w j?zyku niemieckim. Przygotowa?a je m?odzie? szko?y podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pa? germanistek: Kariny Kempy i Jolanty Lebiedzi?skiej. Ju? wtedy zabrzmia?y kol?dy...
Dnia 18 grudnia, tym razem w Miejskim Domu Kultury, odby?o si? przedstawienie adwentowe „Adventsfeier” przygotowane na spotkanie cz?onków TSKN. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klasy IIIa gimnazjum. Przygotowali je pod kierunkiem p. Anety ?urek.
A 22 grudnia, czyli ostatniego dnia nauki w starym roku, odby?y si? przedstawienia jase?kowe dla wszystkich uczniów naszej szko?y. Jase?ka dla klas I-III szko?y podstawowej przygotowa?y maluchy pod kierunkiem pani katechetki Anny Garbaczok, natomiast jase?ka dla klas IV-VI szko?y podstawowej oraz I-III gimnazjum przygotowali uczniowie starsi pod kierunkiem pani katechetki Klaudii Gajdeckiej. O scenografi? zadba?a nauczycielka plastyki, pani Katarzyna Uniatowska. Uroczysto?ci towarzyszy? szkolny chór pod kierunkiem pana Tomasza Grajcara. Dzieci?tko Jezus, Maria, Józef, pastuszkowie, królowie, anio?y..., staranna recytacja, pi?kny d?wi?k kol?d i niecodzienny nastrój. Tak, czas ?wi?t Bo?ego Narodzenia to czas niezwyk?y...

W tym dniu odby?y si? tak?e klasowe wigilie, w czasie których uczniowie i wychowawcy sk?adali sobie ?yczenia ?wi?teczne i noworoczne.

A po po?udniu dnia 22 grudnia m?odzie? naszej szko?y mia?a mo?liwo?? czynnego udzia?u w „I Jarmarku ?wi?tecznym” organizowanym przez Urz?d Miasta i Gminy w Ole?nie. Uczestniczyli w nim nasi uczniowie – Miko?aje, rozdaj?c go?ciom podarki, a tak?e cz?onkowie szkolnego chóru. Chórzy?ci pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Tomasza Grajcara za?piewali kol?dy, wspó?tworz?c wspania?y ?wi?teczny nastrój.

?wi?ta Bo?ego Narodzenia zwano kiedy? tak?e Godami, Godnymi lub Godnimi ?wi?tami. Wierzono, ?e nikt nie powinien by? wtedy g?odny, nikt nie powinien pozosta? samotny, wszyscy winni si? weseli?... Dzisiaj, w?a?nie w okolicy tych ?wi?t pami?tamy o ludziach, którzy potrzebuj? naszej pomocy.

Tak?e i nasza szko?a zrealizowa?a ten szlachetny cel: pomóc innym. Jedn? z akcji, w której uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum by?a akcja pomocy dla podopiecznych Zespo?u Kuratorskiej S?u?by S?dowej w Ole?nie. Gimnazjali?ci przygotowali paczki ?wi?teczne dla potrzeb rodzin dotkni?tych niedostatkiem. Akcj? zainicjowa?a i czuwa?a nad jej przebiegiem pani Jolanta Smyk.

Inn? z akcji, w ramach której pracowali uczniowie szko?y podstawowej, by?a akcja „Adopcja na odleg?o??”. Patronowa?a jej pani Genowefa Ciach. Bior?c w niej udzia?, uczniowie wykonali ozdoby choinkowe oraz stroiki ?wi?teczne, które nast?pnie sprzedawali, by w ten sposób zyska? fundusze na realizacj? za?o?onego celu.

Czas Godów ko?czy si? w dzie? Trzech Króli (6 stycznia). Ko?czy si? czas ?wi?teczny, lecz pozostaj? przecie? nasze otwarte serca... Korzystaj?c z uciech karnawa?u, pami?tajmy o tym pi?knym czasie bez k?ótni, z?o?ci i wzajemnej nienawi?ci. I kultywujmy t? najpi?kniejsz? tradycj? ?wi?teczn? do... nast?pnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno