W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
ZAPISY UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Autor: Dyrekcja ZSD   

W dniach 17 – 18 marca 2008r. o godz. 15:00-18:00 odbywaj? si? zapisy uczniów do klas pierwszych

Oferujemy dzieciom mo?liwo?? nauki w trzech profilach:
- profil dwuj?zyczny - nauka j. niemieckiego jako obowi?zkowego realizowanego równie? w ramach zaj?? zintegrowanych oraz obowi?zkowy j. angielski
- profil z rozszerzonym j. niemieckim – w profilu tym nie prowadzi si? nauczania dwuj?zycznego, lecz j. niemiecki wyst?puje jako obowi?zkowy przedmiot nauczania. W profilu tym odbywa si? równie? nauczanie j. angielskiego.
- profil podstawowy z nauczaniem j?zyka obcego ( j?zyk obcy wprowadzany jest od kl. IV)

OFERUJEMY:
Nauczanie w kl. I-III odbywa si? jako nauczanie zintegrowane tzn. nie ma podzia?u na zaj?cia lekcyjne.
Szko?a zapewnia uczniom wielostronny rozwój poprzez organizowanie zaj?? pozalekcyjnych. S? to:
- zaj?cia muzyczne
- zaj?cia plastyczne
- zespó? wokalno-instrumentalny
- j?zyk mniejszo?ci narodowej – j. niemiecki
Dzieci z trudno?ciami w nauce otoczone s? szczególn? opiek?. S? organizowane dla nich :
- zaj?cia korekcyjno-kompensacyjne
- zaj?cia wyrównawcze
- zaj?cia z pedagogiem szkolnym
Wszystkie zaj?cia prowadzone s? przez wykwalifikowan? w danym kierunku kadr? nauczycielsk?.
W szkole funkcjonuje ?wietlica dla dzieci, które przed lub po zaj?ciach wymagaj? opieki.
Przy szkole dzia?a UKS, który prowadzi dla ch?tnych ch?opców zaj?cia z pi?ki no?nej oraz odbywaj? si? zaj?cia akrobatyki sportowej dla dziewczynek z predyspozycjami do tego typu ?wicze?.
Szko?a posiada zaplecze sportowe, miasteczko ruchu drogowego, niezb?dne do ?wicze? w celu zdobycia karty rowerowej i motorowerowej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno