W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
STOP MALARII
Autor: PCK   
Jednym z g?ównych kierunków dzia?alno?ci Szkolnych Kó? PCK jest kszta?towanie w?ród uczniów altruistycznych i aktywnych postaw oraz zachowa? przejawiaj?cych si? we wra?liwo?ci na los drugiego cz?owieka, w gotowo?ci do niesienia pomocy, a tak?e w umiej?tno?ci ?ycia w zdrowiu i bezpiecze?stwie oraz w aktywnym dzia?aniu dla dobra innych ludzi.
W zwi?zku z tym w listopadzie Szkolne Ko?o PCK dzia?aj?ce przy naszej szkole przeprowadzi?o w szkole akcj? pod has?em STOP MALARII. Jej celem jest u?wiadomienie spo?ecze?stwu polskiemu ryzyka zachorowania na malari? w czasie podró?y do krajów endemicznych oraz ratowanie ?ycia dzieci w najbardziej zagro?onych regionach Afryki (Kenia, Uganda).
Czytaj całość…
 
Jak to "Dwójka" ?wi?ta wita?a...
Autor: Administrator   

 

O ciszo betlejemska
Op?atkowa
na k?uj?cym sianie
naszej codzienno?ci
wype?nij przestrze?
naszych ma?ych serc
niech si? S?owo w nich
stanie Cia?em
Emanuelem
Bogiem z nami...

Zapachem siana i zielonej choinki, piernikowych bakalii i cynamonowych jab?uszek, brzmieniem sentymentalnych kol?d i krucho?ci? bia?ego op?atka, weszli w klimat tych wyj?tkowych ?wi?t uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie dzi?ki licznym uroczysto?ciom organizowanym w ostatnim miesi?cu odchodz?cego 2008 roku.
Czytaj całość…
 
Jase?ka i kiermasz ?wi?teczny dla rodziców
Autor: Administrator   

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych serdecznie zapraszaj? wszystkich rodziców w ?rod? 17.12.2008 roku o godzinie 1700 na "Jase?ka w szkole", wspólne kol?dowanie oraz kiermasz ?wi?teczny.

Czytaj całość…
 
Konkurs na ,,Naj?adniejsz? skarbonk?"
Autor: Administrator   

17 listopada odby? si? apel przygotowany pod kierownictwem p. Anny Damiak przez uczniów klasy I b podsumowuj?cy konkurs na naj?adniejsz? skarbonk?. Najciekawsze skarbonki zosta?y zaprezentowane na szkolnej wystawie a nast?pnie komisyjnie (p. dyr. G. Burzy?ska, p. K. Uniatowska, p. A. Damiak) wyró?niono najlepsze. Na apelu uczniowie klasy I b przedstawili inscenizacj? pt.,,O oszcz?dnej Babci, niezaradnym Dziadku i Kozio?ku”, a nast?pnie zosta?y og?oszone wyniki konkursu i rozdane dyplomy wraz z nagrodami W tym roku równie? sponsorem nagród i wyró?nie? dla uczniów bior?cych udzia? w konkursie by? Bank PKO BP w Ole?nie. Go?ciem honorowym by?a p. Bernadeta Dziubek - przedstawiciel Banku, która wr?czy?a dzieciom nagrody.

Czytaj całość…
 
Dzie? walki z g?odem w ZSD
Autor: Administrator   
Dnia 16 pa?dziernika obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Walki z G?odem. Z tej okazji nasza szko?a zorganizowa?a sprzeda? ciasta. Do akcji w??czyli si? cz?onkowie szkolnego ko?a PCK, a tak?e piekarnia ‘’Rogalik’’. Ciasto sprzedawane by?o na 2 i 3 przerwie na sto?ówce szkolnej. Ka?dy móg? kupi? kawa?ek ciasta. Wypieki by?y pokrojone na kawa?ki, z których ka?dy kosztowa? 1z?. ??cznie zebrano 137 z?.
Czytaj całość…
 
Stypendia Burmistrza Olesna
Autor: Bo?ena Witych   

We wtorek dnia 9 wrze?nia 2008 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urz?du Miejskiego, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki dokona? uroczystego wr?czenia I cz??ci Stypendiów Burmistrza Olesna oraz nagród i dyplomów zwyci?zcom konkursów rysunkowych.
Stypendia Burmistrza Olesna dla dzieci szkó? podstawowych i gimnazjalnych zosta?y przyznane przez Komisj? Stypendialn? pierwszy raz w historii Gminy Olesno.

Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 351 - 357 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno