W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dzie? Ziemi
Autor: Regina Wo?niak   

Dnia 25 IV odby?a si? w naszej szkole uroczysto?? zwi?zana z obchodami Dnia Ziemi. Na uroczysto?? zaproszono p. Joann? Kubiak i p. Mieczys?awa P?aszewskiego- pracowników Nadle?nictwa Olesno, którzy wspó?pracuj? z nasz? szko?? prowadz?c zaj?cia plenerowe w rezerwacie przyrody Smolnik w Szumiradzie. Uczniowie SP i gimnazjum zaprezentowali program artystyczny pod has?em: Ziemia nie jest w?asno?ci? cz?owieka, to cz?owiek jest w?asno?ci? Ziemi. Uroczysto?? urozmaicono prezentacj? multimedialn? o zagro?eniach naszej planety.

Czytaj całość…
 
Terminy wywiadówek i konsultacji
Autor: Dyrekcja ZSD   

Terminy zebra? z rodzicami

06.05.2008 r., wtorek -klasy pierwsze PSP, godzina 1600

-klasy czwarte PSP, godzina 1630
-klasy pierwsze gimnazjum,godzina 1730

07.05.2008 r., ?roda   -klasy drugie PSP, godzina 1600

-klasy pi?te PSP, godzina 1700
-klasy drugie gimnazjum, godzina 1800

08.05.2008 r., czwartek     -klasy trzecie PSP, godzina 1600

         -klasy szóste PSP, godzina 1700
                                    -klasy trzecie gimnazjum, godzina 1800
Ze wzgl?du na wywiadówki zmieniony zosta? termin konsultacji majowych, zapraszamy rodziców w ?rod? 14 maja br. w godzinach od 1530 do 1700
 
Egzamin Gimnazjalny 2008
Autor: Bo?ena Witych   

W dniach 22 i 23 kwietnia wszyscy uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum przyst?pili do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowi?zkowy, musi przyst?pi? do niego ka?dy ucze? chc?cy uko?czy? szko??. Wynik egzaminu ma wp?yw na przyj?cie ucznia do wybranej przez niego szko?y ponadgimnazjalnej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2008 uczniowie poznaj? po 12 czerwca. W tym dniu okr?gowe komisje egzaminacyjne prze?l? do wszystkich szkó? informacje o liczbie punktów, które gimnazjali?ci uzyskali za ca?y test oraz za poszczególne obszary standardów egzaminacyjnych.

Czytaj całość…
 
Konkurs o Samorz?dzie Terytorialnym
Autor: Joanna Chmielniak   
W dniu 01.04.2008r odby? si? etap szkolny Konkursu o Samorz?dzie Terytorialnym. Udzia? wzi??y 2 osoby z kl. IIIa i ucze? z kl. IIa. Uczniowie rozwi?zywali test dotycz?cy tematyki konkursu. Zwyci?zc? zosta? Piotr Polak z kl. IIa, który b?dzie reprezentowa? nasz? szkol? na etapie wojewódzkim w Opolu 25.04.2008r. Konkurs odbywa si? pod patronatem Zarz?du Województwa Opolskiego.
 
KANGUR 2008

27 marca 2008, w naszej szkole odby? si? konkurs matematyczny KANGUR 2008. Wzi??o w nim udzia? 69 uczniów: 39 ze szko?y podstawowej i 30 z gimnazjum. Swoj? wiedz? i umiej?tno?ci po raz pierwszy sprawdzili uczniowie klas drugich i trzecich szko?y podstawowej.

Czytaj całość…
 
Ogólnopolska akcja PCK "Gor?czka Z?ota"
Autor: Krystyna Borecka   
Tak jak w ubieg?ych latach, równie? w tym roku szkolnym nasza szko?a przyst?puje do akcji „Gor?czka Z?ota PCK”. Akcja ta polega na zbieraniu z?otych monet, tzn. 1 gr, 2gr, 5 gr. Zgromadzona w ten sposób kwota zostanie przekazana przez opiekunów Szkolnych Kó? PCK (p. K. Boreck?-PSP i p. M. Skoczylas-PG) do Zarz?du Rejonowego PCK w Ole?nie i przeznaczona b?dzie na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubo?szych.
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 372 - 378 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno