W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Wyniki konkursów PG
Autor: Gabriela Kansik   

Wyniki konkursów, w których brali udzia? uczniowie gimnazjum w semestrze I r. szk. 2007/2008:

Konkursy przedmiotowe – etap szkolny
Uwaga! Gwiazdka przy nazwisku informuje, ?e laureat b?dzie reprezentowa? szko?? w etapie nast?pnym danego konkursu.

20.11.2007 Konkurs z j?zyka niemieckiego Uczestników: 28, komisja konkursowa: I. Schudy – przew., cz?onkowie – B. Chrz?stek, K. Kempa

I miejsce Martin Logiewa*

II miejsce Martina Brysch*

III miejsce Angelika Kottisch*

 

Czytaj całość…
 
Wyniki konkursów PSP
Autor: Gabriela Kansik   

Wyniki konkursów, w których brali udzia? uczniowie szko?y podstawowej w semestrze I roku szkolnego 2007/2008:

Konkursy przedmiotowe – etap szkolny:
Uwaga! Gwiazdka przy nazwisku informuje, ?e laureat b?dzie reprezentowa? szko?? w etapie nast?pnym danego konkursu.
19.11.2007 Konkurs j?zyka niemieckiego

Uczestników: 27, komisja konkursowa: G. Burzy?ska – przew., cz?onkowie – A. ?urek i J. Lebiedzi?ska

I miejsce Anna Mensing * kl. VI
II miejsce Aleksandra Logiewa* kl. VIa
III miejsce Marek Nikel* kl. VIb

 

Czytaj całość…
 
W zgodzie z tradycj?
?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas niezwyk?y. Czas rado?ci i pokoju, wybaczania i pojednania, mi?o?ci i zgody. Do kszta?towania atmosfery tych w?a?nie ?wi?t przyczyniaj? si? kultywowane wci?? zwyczaje i obrz?dy. Adwent, Miko?aj, Wigilia, choinka, jase?ka, kol?dy... – niezwykle bogata jest obrz?dowo?? tych ?wi?t.
 
Czytaj całość…
 
Informacje bie??ce, wa?ne terminy
Autor: Administrator   

?wi?teczne ferie zimowe mamy ju? za sob?. Teraz zapewne wszyscy oczekuj? dwutygodniowych ferii zimowych, które w tym roku zaczynamy stosunkowo pó?no, dopiero 11 lutego 2008r. Przed nami bardzo pracowity okres, najwy?szy czas, aby poprawi? ?redni? ocen! Niektórych czekaj? równie? próbne egzaminy – ?yczymy powodzenia. Poni?ej przypominamy kilka wa?nych terminów o których nale?y pami?ta?:

 

Terminy zebra? z rodzicami
28.01.2008 r., poniedzia?ek -klasy pierwsze i czwarte PSP oraz klasy pierwsze gimnazjum
29.01.2008 r., wtorek -klasy drugie i pi?te PSP oraz klasy drugie gimnazjum
30.01.2008 r. ,?roda klasy - trzecie i szóste PSP oraz klasy trzecie gimnazjum

Konsultacje z rodzicami
Luty - konsultacje odwo?ane ze wzgl?du na wywiadówki

Czytaj całość…
 
PANI DOKTOR W NASZYM GRONIE PEDAGOGICZNYM
Autor: Administrator   

Jak pani magister zosta?a pani? doktor? O tym opowie nam dr Ewa Wiecha-Jung – nauczycielka j?zyka polskiego w naszej szkole. Poni?szy wywiad pochodzi z listopadowego wydania gazetki szkolnej „?akpress”.


?AKPRESS: Jak rozpocz??a si? u Pani fascynacja j?zykiem polskim?
EWA WIECHA-JUNG:
To zacz??o si? ju? w szkole podstawowej, dzi?ki mojej, niestety ju? ?wi?tej pami?ci, nauczycielce, która tak potrafi?a zafascynowa? literatur? i j?zykiem. I w?a?nie przekaza?a to wielu uczniom. My?l?, ?e nie tylko mnie.

Czytaj całość…
 
Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
Autor: Administrator   

 

 

Pierwszej gwiazdki jasnej jak ta nad Betlejem,
Pokoju ?yczliwego w op?atka ?amaniu…
?ycze?, co si? spe?nia? b?d?,

Ciep?ej mi?o?ci, wiary i nadziej,
co nie b?d? odst?powa? na krok
przez ca?y nowy nadchodz?cy rok 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 386 - 392 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno