W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Apel podsumowywuj?cy konkurs na projekt monety okoliczno?ciowej
Autor: Anna Damiak   
W listopadzie dobieg? ko?ca konkurs na projekt monety okoliczno?ciowej z napisem Olesno w którym brali udzia? uczniowie klas I-III. Zaanga?owanie uczniów w wykonanie prac by?o bardzo du?e. Wszyscy bardzo si? starali chc?c zakwalifikowa? si? do fina?u. Komisja w sk?adzie:
Czytaj całość…
 
Konkurs polonistyczny "Daj? s?owo" dla szkó? podstawowych
Autor: Gabriela Kansik   

Dnia 06.11.2007 odby?a si? pierwsza cz??? etapu szkolnego konkursu j?zykowo-oratorskiego dla uczniów klas IV-VI szko?y podstawowej. Pod kierunkiem pa? polonistek: pani Aleksandry Dudzisz, pani Ewy Urba?czyk oraz pani Krystyny Boreckiej uczniowie zmagali si? z pu?apkami j?zyka polskiego, pisz?c dyktando oraz rozwi?zuj?c test j?zykowy. Dnia 14.11.2007 mia?a miejsce druga cz??? tego konkursu polegaj?ca na popisie krasomówczym. Uczniowie po krótkim przygotowaniu prezentowali w?asne kilkuminutowe wypowiedzi na zadany temat. Etap nast?pny tego? konkursu odb?dzie si? w Kluczborku.

 
II edycja Mi?dzyszkolnego Konkursu Papieskiego dla szkó? podstawowych
Autor: Administrator   

Dnia 05.11.2007 odby? si? etap szkolny mi?dzyszkolnego konkursu papieskiego dla szkó? podstawowych. Wzi?li w nim udzia? uczniowie klas IV- VI. Sze?ciu uczniów reprezentowa?o szko?? w drugim etapie tego? konkursu (etap mi?dzyszkolny) dnia 15.11. 2007. W etapie tym wzi?li udzia? uczniowie szkó? podstawowych z Olesna i Kluczborka. Uczniów przygotowa?y do konkursu nauczycielki religii: pani Anna Garbaczok oraz pani Genowefa Ciach.

 
Na oleskim zapomnianym cmentarzu.
Autor: Ewa Cicho?   
Jak co roku uczniowie Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie ze swoimi wychowawcami, a w tym roku tak?e w towarzystwie Maksymiliana Antkowiaka (syna Redaktora Naczelnego TO), odwiedzili oleski cmentarz ?ydowski w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Byli tu przed nami”.
Czytaj całość…
 
Apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci
Autor: Administrator   
„Polsko, nie jeste? Ty ju? niewolnic?...” Dnia 10 listopada, w przeddzie? kolejnej rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci, w naszej szkole odby?a si? uroczysta akademia. „Do Polski” – to my?l przewodnia tego wa?nego wydarzenia. Uczniowie z klas IIIc, IIId i Ia gimnazjum oraz Vc szko?y podstawowej przenie?li swych kolegów – widzów w przesz?o??.
Czytaj całość…
 
Apel z okazji ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych
Autor: Gabriela Kansik   
Tam s?owa ju? nic nie znacz?... 1 listopada. Cmentarz, p?ki chryzantem, wie?ce, znicze, p?omie? nad grobem i ludzie... zadumani, wyciszeni, pochyleni nad mogi?? bliskich. Niezapomniana chwila wi?zi z tymi, których ju? nie ma, ale tak?e z tymi, którzy s? i pami?taj?, przybyli, by odda? ho?d, by wspomnie?, by utrwali? na zawsze...
Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 393 - 399 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno