W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Zimowa edycja akcji Bezpieczna Woda
Autor: Administrator   
Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? feriami zimowymi dla dzieci i m?odzie?y, Ministerstwo Sportu i Turystyki, og?osi?o trzeci? edycj? akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda", która po?wi?cona jest bezpiecze?stwu dzieci i m?odzie?y, sp?dzaj?cych czas wolny w rejonach zamarzni?tych zbiorników wodnych.

W trosce o bezpiecze?stwo najm?odszych Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomi?o zimow? edycj? akcji „Bezpieczna Woda” skierowan? do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowi?c? zestaw podstawowych zasad bezpiecze?stwa na zamarzni?tych zbiornikach wodnych, uj?tych w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

Czytaj całość…
 
Konkursie kol?d i pastora?ek w j?zyku niemieckim
Autor: Barbara ?akowska   

Dnia 15 grudnia 2014 r. uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w Konkursie kol?d i pastora?ek w j?zyku niemieckim, który odby? si? w Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich. Konkurs ten jest integraln? cz??ci obchodzonego od pi?ciu lat ?wi?ta Piernika.

Organizatorami imprezy byli PSP w Borkach Wielkich oraz Towarzystwo Spo?eczno- Kulturalne Niemców dzia?aj?ce w tej?e miejscowo?ci. Wyst?py uczniów oceniano pod wzgl?dem doboru repertuaru, poprawno?ci j?zykowej , intonacji, muzykalno?ci i walorów g?osowych. Uczniowie PSP Nr 2 zostali nagrodzeni w nast?puj?cych kategoriach:

Czytaj całość…
 
Uczniowie PSP Mistrzami Województwa w halowej pi?ce no?nej
Autor: Administrator   
 W rozgrywanym fina?owym turnieju pi?ki no?nej ch?opców w Skarbimierzu w dniu 16 grudnia 2014 roku reprezentanci PSP Nr 2 w Ole?nie wygrali wszystkie mecze i zostali Mistrzami Województwa Szkó? Podstawowych w halowej pi?ce no?nej.
W polu boju pozostawili PSP Praszk?, PSP Ozimek i PSP Skarbimierz wygrywaj?c kolejno: 7:2; 7:3; 3:2.
Awans do fina?u wojewódzkiego nasi uczniowie wywalczyli zostaj?c mistrzami poszczególnych etapów tj. gminnego, powiatowego, ½ województwa.
Czytaj całość…
 
?wi?teczny show w ameryka?skim stylu
Autor: Ewa Cicho?   
 18 grudnia 2014 r. Zespó? Szkó? nr 2 w Ole?nie zorganizowa? kolejne przed?wi?teczne spotkanie z teatrem, wystawiaj?c sztuk? - musical „Wyj?tkowy renifer ?w. Miko?aja".
By?o to pot??ne przedsi?wzi?cie artystyczne i logistyczne, w którym zagra?o ponad 60 m?odych adeptów sztuki teatralnej. Rozmach, profesjonalizm, pasja, zaanga?owanie to efekt ponad dwumiesi?cznej pracy kilkuset osób, uczniów, nauczycieli, pracowników obs?ugi i rodziców. Gratulacje dla inicjatorek tego spektaklu - pa? re?yserek i autorek scenariusza Dagmary Staniszewskiej i Aleksandry ?wita?y, pary autorskiej niejednego sukcesu scenicznego Zespo?u Szkó? nr 2 w Ole?nie. Dwójka przyzwyczai?a lokaln? spo?eczno?? do dobrej rozrywki, dlatego jak zawsze publiczno?? dopisa?a, osi?gaj?c zawrotn? liczb? oko?o 1000 osób. 
Czytaj całość…
 
?wi?tecznego spotkania z teatrem
Autor: Administrator   
Owacje na stoj?co, gratulacje i podzi?kowania, rado?? m?odych aktorów i ?zy wzruszenia w oczach rodziców – tak mo?na w telegraficznym skrócie opisa? atmosfer? naszego „?wi?tecznego spotkania z teatrem”. Wspaniale przygotowane przedstawienie, profesjonalna gra aktorska, oprawa muzyczna, scenografia, charakteryzacja, gra ?wiate? oraz ogromne zaanga?owanie uczniów, rodziców i nauczycieli sprawi?y, ?e nasza szko?a rozb?ys?a w ?wietle jupiterów…, a muzyczna opowie?? „Wyj?tkowy renifer ?w. Miko?aja” na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci i wprowadzi nas w magiczn? atmosfer? zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Wi?cej informacji wkrótce…, zobaczmy to jeszcze raz na zdj?ciach p. Miros?awa Dedyka. Zapraszamy równie? na nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/ZSnr2 gdzie mo?ecie zobaczy? wi?cej zdj??, podzieli? si? swoimi wra?eniami i obejrze? filmy z przygotowa? do przedstawienia przygotowane przez nasze uczennice.
Czytaj całość…
 
Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia
Autor: Administrator   
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno