W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Zapraszamy na now? stron? szko?y.
Autor: Administrator   

 Ta strona przesta?a by? aktualizowana, zapraszamy na now? stron?

www.zs2.olesno.pl

 
Nowa strona szko?y....
Autor: Dyrekcja ZS Nr 2   

W zwi?zku z trwaj?cymi od dwóch tygodni pracami zwi?zanymi ze zmian? adresu i wygl?du naszej strony internetowej z dniem 23 lutego 2015 roku strona zsd.mojeolesno.pl przestaje by? aktualizowana. Zapraszamy na nasz profil  https://www.facebook.com/ZSnr2. Informacje o nowej stronie podamy w najbli?szym czasie. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Stypendy?ci z naszego gimnazjum
Autor: Administrator   
6 lutego 2015 roku w Sali Or?a Bia?ego w Urz?dzie Marsza?kowskim w Opolu odby?a si? uroczysto?? wr?czenia stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendystami naszego gimnazjum zostali: Julia Bardorz, Aleksandra Nowak i Pawe? Sikora. Gratulujmy. Zdj?cia na naszym profilu https://www.facebook.com/ZSnr2
 
Zmiana sposobu logowania do eDziennika
Autor: Administrator   

Od dnia 2 lutego 2015 roku zmienia si? sposób logowania do dziennika elektronicznego dla rodziców uczniów i nauczycieli. Nowy dziennik dost?pny jest pod adresem: https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/olesnopowiatoleski

Login i has?o (je?li nie wygas?o) s? takie same jak w starym edzienniku. Do prawid?owej pracy nowego dziennika konieczna jest aktualna wersja przegl?darki internetowej najlepiej Mozilla Firefox. W przegl?darce Internet Explorer mog? pojawi? si? utrudnienia w uruchomieniu nowego dziennika (dotyczy to g?ównie systemu Windows XP, który nie jest ju? aktualizowany).

Odzyskiwanie has?a lub generowanie has?a (dla nowych u?ytkowników) odbywa si? tak jak dotychczas, wed?ug instrukcji PDF zamieszczonej w zak?adce eSzko?a | Logowanie-Aktywacja konta

 
Wywiadówki
Autor: Administrator   

Wywiadówki semestralne odb?d? si? wg harmonogramu:

 3 luty 2015r. - wtorek 

-klasy pierwsze PSP, godzina 1600

-klasy czwarte PSP, godzina 1700

-klasy pierwsze gimnazjum, godzina 1800

4 luty 2015r. - ?roda

-klasy drugie PSP, godzina 1600

-klasy pi?te PSP, godzina 1700

-klasy drugie gimnazjum, godzina 1800

 

5 luty 2015r. - czwartek

-klasy trzecie PSP, godzina 1600

-klasy szóste PSP, godzina 1700

-klasy trzecie gimnazjum, godzina 1800

-klasa trzecia A gimnazjum, godzina 1630

 
Plan zaj?? szkolnych na II pó?rocze
Autor: Administrator   

Plan zaj?? szkolnych na II pó?rocze

znajduje na drzwiach wej?ciowych szko?y.

Zmiany w planie dotycz? przede wszystkim

uczniów gimnazjum

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 7 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno