W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow O Szkole
Nasza szko?a

 

 

Zespó? Szkó? Nr 2 w Ole?nie
Publiczna Szko?a Podstawowa Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej
Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej

 

Zobacz modele 3D szko?y wykonany przez naszych uczniów:

Praca konkursowa; Micha? Jackowski, Szymon Szczuka, ?ukasz  Krzywo? (PSP)

Praca konkursowa: Anna Górska, Magdalena Nowak, ?ukasz Wiatr (PG)

 

Pobierz folder o naszej szkole

Budynek szko?y sk?ada si? z 5 segmentów. Do dyspozycji uczniów s?:
 • przestronne, s?oneczne sale lekcyjne,
 • nowoczesna sala audiowizualna,
 • pracownie j?zykowe, komputerowe,
 • dwie ?wietlice szkolne,
 • biblioteka z Centrum Multimedialnym,
 • nowoczesna hala sportowa z zapleczem (si?ownia, szatnie, natryski, widownia na 400 miejsc),
 • boisko szkolne,
 • miasteczko ruchu drogowego.
 • gabinet pedagoga,
 • sto?ówka,
 • gabinet medyczny,
 • sklepik szkolny,
 • atrium.
Bezpiecze?stwo zapewnia system monitoringu. Szko?a wyposa?ona jest w ekologiczne ogrzewanie.

 

 

Nasi uczniowie nie mog? si? nudzi?, dla nich organizowane s?:

 • liczne wycieczki,
 • plenery,
 • wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany mi?dzyszkolnej,
 • imprezy kulturalne,
 • zaj?cia rekreacyjno-sportowe,
 • docelowo zaj?cia na basenie,
 • konkursy,
 • dyskoteki i bale karnawa?owe,
 • obchody: Halloween, miko?ajek, Dnia Ziemi, Dnia Dziecka oraz kiermasz ?wi?teczny.
  W szkole organizowane s? imprezy na szczeblu wojewódzkim, krajowym i mi?dzynarodowym - Ogólnopolskie Mistrzostwa w Gimnastyce Artystycznej - 1998r. Mi?dzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Polsko - Niemieckie Forum Gospodarcze. Szko?? odwiedza liczne grono go?ci z kraju i z zagranicy.

  ?WIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJE:
  ZAJ?CIA OPIEKU?CZO WYCHOWAWCZE OD PONIEDZIA?KU DO PI?TKU 645 - 1615
  Oferujemy dzieciom fachow? pomoc w odrabianiu zada? domowych, zapewniamy atrakcyjne gry i zabawy ruchowe w Atrium szko?y, zaj?cia w pracowni komputerowej a jesieni?, latem i wiosn? równie? zabawy i gry na podwórku szkolnym.

HISTORIA SZKO?Y

Publiczna Szko?a Podstawowa Nr 2 Dwuj?zyczna w Ole?nie otworzy?a swoje podwoje dla licznej dziatwy szkolnej 05.09.1995r. Oficjalne, uroczyste jej otwarcie nast?pi?o 21.11.1995r., opóznienie to spowodowane by?o trwaj?cymi jeszcze pracami wyko?czeniowymi.

Pocz?tki tej szko?y si?gaj? jednak po?owy lat siedemdziesi?tych. Wobec braku funduszy próbowano ja najpierw postawi? w czynie spo?ecznym. Potrzebne ?rodki gromadzono mi?dzy innymi przez zbiórk? surowców wtórnych i emisj? specjalnych cegie?ek. W 1989r. wykopano fundamenty i uzbrojono teren przy ulicy Wielkie Przedmie?cie wówczas Juliana Marchlewskiego. Ze wzgl?du na wyczerpanie a si? funduszy prace budowlane wstrzymano.
Plac budowy Naszej Szko?y. W nowej sytuacji politycznej, powsta?ej w wyniku przemian ustrojowych w Polsce, zapocz?tkowanych w 1989 roku, a w szczególno?ci po historycznym spotkaniu Mazowiecki - Kohl oraz dzi?ki polsko - niemieckiemu traktatowi z 17.06.1991 roku „o dobrym s?siedztwie i przyjaznej wspó?pracy” sta?a si? mo?liwa dalsza kontynuacja budowy tej szko?y, uko?czenia jej i wyposa?enia . Wydatnej pomocy finansowej udzieli?a Fundacja Polsko - Niemiecka „JUMBO”, a starania o otrzymanie funduszy z fundacji podj??o Towarzystwo Spo?eczno Kulturalne Mniejszo?ci Niemieckiej.
Nie zaniedbuj?c realizacji wszystkich podstawowych zada? szko?y podstawowej, szko?a uwzgl?dni?a specyfik? ?rodowiskow? wychowuj?c w duchu tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Pe?ni role integruj?c? w ?rodowisku zamieszka?ym przez ludno?? polska i niemiecka. Efektem nauczania w tym duchu, a tak?e nauczania holistycznego jest wszechstronnie wykszta?cony ucze?, który w sposób naturalny i bez zahamowa? pos?uguje si? dwoma j?zykami, poznaje tradycje i jest przygotowany do ?ycia w spo?ecze?stwie wielokulturowym. Integruj?ca si? Europa stawia przed nami tak?e zadania, dlatego szko?a przyj??a barwy Unii Europejskiej. Hymnem szko?y jest „Oda do rado?ci” Ludwika von Beethovena.


Z dniem 01.09.1999r. w naszej szkole powo?ano Publiczne Gimnazjum nr 2 Dwuj?zyczne, dlatego tez zmienili?my nazw? na ZESPÓ? SZKÓ? DWUJ?ZYCZNYCH W OLE?NIE w którym funkcjonuj?:

1. PUBLICZNA SZKO?A PODSTAWOWA NR 2 DWUJ?ZYCZNA

2. PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 DWUJ?ZYCZNE

Z dniem 1 wrze?nia 2013r. Zespó? Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie zmienia nazw? na

Zespó? Szkó? Nr 2 w Ole?nie w sk?ad którego wchodz?:

Publiczna Szko?a Podstawowa Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej

Publiczne Gimnazjum Nr 2 z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej


Mamy nadzieje, ze nasi przyszli absolwenci nie b?d? mieli problemów ze znalezieniem swojego miejsca w integruj?cej si? Europie, a warto?ci, które zaszczepiono im w szkole b?d? procentowa? w ich dalszym ?yciu: wojny bior? swój pocz?tek w umys?ach ludzi, „skoro wi?c i w umys?ach ludzi musi by? zbudowana obrona pokoju”.

 

 

 
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno