W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna
Autor: Administrator   
Burmistrz Olesna zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników i materia?ów edukacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 1024) i Uchwa?? Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rz?dowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" informuje, ?e uczniom rozpoczynaj?cym w roku szkolnym 2014/2015 nauk? w klasach II-III i VI szko?y podstawowej oraz w klasach III szko?y ponadgimnazjalnej tj.: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cym i technikum, mo?e by? udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników.
Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podr?czników, nale?y sk?ada? do dyrektora szko?y, do której ucze? b?dzie ucz?szcza? w roku szkolnym 2014/2015, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 wrze?nia 2014 roku.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podr?czników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podr?czników dla osób niepe?nosprawnych


Rozporz?dzenie Rady Ministrów 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno