W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Konkurs Piosenki Niemieckiej
Autor: Administrator   
Dnia 4 listopada 2014r. ju? po raz czwarty w MDK w Ole?nie odby? si? Konkurs Piosenki Niemieckiej "Jugend singt deutsche Lieder". Pomys?odawczyni? i organizatork? konkursu jest Gabriela Jokiel – nauczycielka Publicznej Szko?y Podstawowej Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej oraz radna z ramienia Mniejszo?ci Niemieckiej, natomiast gospodarzem imprezy Zespó? Szkó? Nr 2 w Ole?nie. Patronatem oraz wsparciem finansowym konkurs obj?li: TSKN, Urz?d Miasta i Gminy Olesno (fundusze Komisji Antyalkoholowej) oraz Starostwo Powiatowe. Do rywalizacji przyst?pi?o wielu uczniów ze szkó? podstawowych, po raz pierwszy z powodzeniem za?piewa?y równie? dzieci z przedszkoli.
Konkurs cieszy si? sporym zainteresowaniem, równie? w?ród uczniów z zaprzyja?nionych gmin. Dzi?ki wyst?pom uczestnicy rozwijaj? zdolno?ci j?zykowe i pokonuj? l?k przed publiczn? prezentacj? swoich umiej?tno?ci . Ka?dy wys?p na scenie by? dla nich wielkim prze?yciem.
Zwyci?zców nagradzali: Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Jan Kus oraz Damian Hutsch - przewodnicz?cy Mniejszo?ci Niemieckiej w powiecie oleskim.
Poziom konkursu rokrocznie wzrasta, o czym ?wiadcz? doborowe nastroje wyst?puj?cych dzieci jak i bawi?cej si? w takt niemieckich piosenek publiczno?ci.
Jury w sk?adzie: Krystyna Hober, Krzysztof Baron, Agnieszka Smyrek i Marzena Bednarek - przyzna?o nast?puj?ce miejsca:

Kategoria przedszkola
Zespo?y
I miejsce - Zespó? z Publicznego Przedszkola Nr 4, opiekun: Klaudia Ptok
II miejsce - Zespó? z Marienkäfer – Publiczne Przedszkole Nr 4, opiekun: Klaudia Ptok
III miejsce – Zespó? Gänsenblϋmchen - Publiczne Przedszkole Nr 4, opiekun: Klaudia Ptok

Soli?ci

I miejsce - Tomasz S?awi?ski – Zespó? Szkolno- Przedszkolny w Sierakowie ?l.,
opiekun: Alicja Mika
II miejsce - Ewelina Wieczorek - Publiczne Przedszkole w Bodzanowicach ,opiekun: Daria Soberka - Kik

Kategoria klas I - III


Soli?ci
I miejsce –Krzysztof Pietras – PSP nr 2 w Ole?nie, opiekun: El?bieta Neukirch
I miejsce - Paskal Ceglarek – PSP nr 2, opiekun: Ewa Olejniczak
II miejsce - Julia Mura – Zespó? Szkolno – Przedszkolny w Sierakowie ?l.,
opiekun: Alicja Mika
III miejsce - Wiktoria Glomb – PSP nr 3 w Ole?nie, opiekun: Julia Staro?

Zespo?y
I miejsce- Zespó? „Tuptusie” PSP w Sternalicach, opiekun: Klaudia Maruska
II miejsce - Zespó? „Stokrotki” - PSP w Ko?cieliskach, opiekun: Maria Knysak
III miejsce - Zespó? wokalny „Die Bienchen”- PSP w Borkach Wielkich, opiekun: Kornelia H?ci?ska

Kategoria klas IV – VI

Soli?ci
I miejsce - Tobiasz Skowronek – PSP nr 2 w Ole?nie, opiekun: Barbara ?akowska
I miejsce - Miriam Janicka - PSP nr 2 W Ole?nie, opiekun: : Barbara ?akowska
I miejsce - Oliwia Latocha – PSP nr 2 w Ole?nie, opiekun: Beata Chrz?stek

Zespo?y
I miejsce - Zespó? „Wiki und die Cowboys” – PSP w Sternalicach, opiekun Klaudia Maruska
I miejsce - Zespó? wokalny „Die Fϋnf”- PSP w Borkach Wielkich, opiekun: Kornelia H?ci?ska
I miejsce - Zespó? „T?cza” – PSP w Ko?cieliskach, opiekun: Alicja Wiktor Winiarska

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno