W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Podpisanie aktu o partnerstwie szkó?
Autor: Administrator   

 
21 maja 2007 roku w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie odby?o si? uroczyste podpisanie aktu o partnerstwie szkó? pomi?dzy Realschule Kusel z Niemiec a Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych. W uroczysto?ci udzia? wzi?li przedstawiciele w?adz miasta Olesna, delegacja go?ci z Niemiec, dyrekcja szko?y, nauczyciele, uczniowie gimnazjum, przedstawiciele Rady Rodziców oraz inni zaproszeni go?cie. Podpisanie aktu o partnerstwie jest ukoronowaniem pi?cioletniej wspó?pracy obu szkó?. Pierwsza cz??? tego aktu zosta?a podpisana 30 wrze?nia 2006 roku, w trakcie uroczysto?ci 40-lecia Realschule w Kusel. Nasz? szko?? reprezentowa?a wówczas dyrekcja oraz delegacja uczniów gimnazjum. 
 
« poprzedni artykuł
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno