W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
V Wielkie Wojewódzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego
Autor: Administrator   
Dnia 20 pa?dziernika 2014 r. 226 uczniów z 59 szkó? napisa?o jubileuszowe V Wielkie Wojewódzkie Dyktando J?zyka Niemieckiego. Z tematyk? nawi?zuj?c? do pi?karskich Mistrzostw ?wiata zmierzyli si? uczniowie 23 szkó? podstawowych, 25 szkó? gimnazjalnych i 11 szkó? ?rednich. Uczniów przygotowa?o 119 nauczycieli.
W?ród laureatów znalaz?y si? dwie uczennice klasy VI a z Publicznej Szko?y Podstawowej Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej w Ole?nie: Iga Wawrzyniak oraz Kathrin Posor . Serdecznie gratulujemy i ?yczymy kolejnych sukcesów!
 
Kulisy szkolnych przedstawie?...
Autor: Administrator   
Zobacz co dzieje si? za kulisami naszych przed?wi?tecznych przedstawie?. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/ZSnr2 - uczennice klasy III b gimnazjum: Ola i Magda Nowak utrwali?y dla Was przygotowania do tegorocznych jase?ek.
 
Apel podsumowuj?cy konkurs na ,,Naj?adniejsz? skarbonk?
Autor: Administrator   
W listopadzie odby? si? apel przygotowany przez uczniów klasy II b pod kierownictwem p.Ma?gorzaty Pyki dotycz?cy oszcz?dno?ci i podsumowuj?cy konkurs na naj?adniejsz? skarbonk?. Najciekawsze skarbonki zosta?y zaprezentowane na szkolnej wystawie a nast?pnie komisyjnie (p.dyr. Beata Sznajder-Ma?eck?, p.Katarzyna Uniatowska, p.Anna Damiak) wyró?niono najlepsze.
Na apelu uczniowie klasy II b przedstawili cz??? artystyczn?, a nast?pnie zosta?y og?oszone wyniki konkursu i rozdane nagrody wraz z dyplomami przygotowanymi przez opiekunk? SKO p.Ann? Damiak. W tym roku nagrody i wyró?nienia dla uczniów bior?cych udzia? w konkursie cz??ciowo zasponsorowa? Bank Spó?dzielczy w Ole?nie. Go?ciem honorowym by? dyrektor Banku Spó?dzielczego p. J. Rataj, który wr?czy? dzieciom nagrody.
Czytaj całość…
 
Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci
Autor: Administrator   
W zwi?zku z obchodzonym 11 listopada Narodowym ?wi?tem Niepodleg?o?ci, w szkole odby?y si? uroczyste apele dla szko?y podstawowej i gimnazjum. Program artystyczny przygotowa?a klasa I a PG pod kierunkiem dr Ewy Wiechy-Jung.
?wi?to Niepodleg?o?ci przetrwa?o w tradycji i w ?wiadomo?ci Polaków jako bardzo wa?ny dzie? b?d?cy wyrazem szacunku dla minionych pokole?, które walczy?y o niepodleg?? Ojczyzn?. Oddajemy ho?d wszystkim Polakom i ?o?nierzom walcz?cym o woln? i suwerenn? Rzeczpospolit?. P?acili za to krwi? i ?yciem. Jeste?my im wdzi?czni za to, ?e nigdy nie przestali wierzy? w niepodleg?? Polsk? i oddajemy im cze?? za to ogromne po?wi?cenie. Dzi?, po 96 latach chylimy czo?a przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarze?. Dzi?kujemy za ofiar? i trud kilku pokole? naszych rodaków. Piel?gnujemy pami??, bo jak mówi? Marsza?ek Pi?sudski „Naród, który nie szanuje swej przesz?o?ci nie zas?uguje na szacunek tera?niejszo?ci i nie ma prawa do przysz?o?ci."
Czytaj całość…
 
Konkurs Piosenki Niemieckiej
Autor: Administrator   
Dnia 4 listopada 2014r. ju? po raz czwarty w MDK w Ole?nie odby? si? Konkurs Piosenki Niemieckiej "Jugend singt deutsche Lieder". Pomys?odawczyni? i organizatork? konkursu jest Gabriela Jokiel – nauczycielka Publicznej Szko?y Podstawowej Nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej oraz radna z ramienia Mniejszo?ci Niemieckiej, natomiast gospodarzem imprezy Zespó? Szkó? Nr 2 w Ole?nie. Patronatem oraz wsparciem finansowym konkurs obj?li: TSKN, Urz?d Miasta i Gminy Olesno (fundusze Komisji Antyalkoholowej) oraz Starostwo Powiatowe. Do rywalizacji przyst?pi?o wielu uczniów ze szkó? podstawowych, po raz pierwszy z powodzeniem za?piewa?y równie? dzieci z przedszkoli.
Czytaj całość…
 
Gor?czka Z?ota
Autor: Administrator   
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 28 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno