W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Wyprawka szkolna
Autor: Administrator   
Burmistrz Olesna zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników i materia?ów edukacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 1024) i Uchwa?? Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rz?dowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna" informuje, ?e uczniom rozpoczynaj?cym w roku szkolnym 2014/2015 nauk? w klasach II-III i VI szko?y podstawowej oraz w klasach III szko?y ponadgimnazjalnej tj.: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cym i technikum, mo?e by? udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników.
Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podr?czników, nale?y sk?ada? do dyrektora szko?y, do której ucze? b?dzie ucz?szcza? w roku szkolnym 2014/2015, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 wrze?nia 2014 roku.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podr?czników

Wniosek o dofinansowanie zakupu podr?czników dla osób niepe?nosprawnych


Rozporz?dzenie Rady Ministrów 
 
Zako?czenie roku szkolnego
Autor: Administrator   
Dnia 26 czerwca 2014 r. w Zespole Szkó? Nr 2 w Ole?nie w obecno?ci rodziców, zaproszonych go?ci oraz ca?ej spo?eczno?ci szkolnej odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum. Uroczysto?? swoj? obecno?ci? u?wietni? Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który najlepszym uczniom wr?czy? Stypendia Burmistrza.
Czytaj całość…
 
PIKNIK W "DWÓJCE"
Autor: Administrator   
Dnia 25.06.14 r. w naszej szkole odby? si? rodzinny piknik z "Dwójk?" podczas którego odby?o si? przedstawienie "W 80 dni dooko?a ?wiata" oraz prezentacja osi?gnie? artystycznych uczniów: pokazy taneczne, instrumentalne oraz wokalne, Dodatkow? atrakcj? by?a sprzeda? ciasta i kie?basek z grilla. Pomimo nie najlepszej pogody, dotar?o wiele rodziców, uczniów i absolwentów
Czytaj całość…
 
Konkurs SKO
Autor: Administrator   
Podsumowanie Konkursu na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum?
i Konkursu systematycznego oszcz?dzania og?oszonego przez opiekunk? SKO

13 czerwca 2014 r odby? si? apel podsumowuj?cy Konkurs na najwi?ksz? zaoszcz?dzon? sum? i Konkurs systematycznego oszcz?dzania. Na apelu wr?czono nagrody uczniom, którzy zaoszcz?dzili najwi?cej pieni?dzy. W?ród nagrodzonych znale?li si? nast?puj?cy uczniowie:

Czytaj całość…
 
Zako?czenie roku szkolnego
Autor: Dyrekcja ZS Nr 2   

Zako?czenie roku szkolnego klas III gimnzjum - czwartek 26.06.2014 r. godz. 1300
.

Zako?czenie roku szkolnego klas I - III PSP w atrium szko?y - 27.czerwca godz. 900
.
Zako?czenie roku szkolnego klas IV - VI PSP
oraz klas I - II gimnzjum w hali sportowej szko?y -
27 czerwca godz. 900

 

 
Poskromienie z?o?nicy profesjonalnym spektaklem w wykonaniu amatorów
Autor: Ewa Cicho?   
W 1594 r. William Szekspir, dramaturg wszech czasów, napisa? komedi? "Poskromienie z?o?nicy". W 420-lecie jej powstania zosta?a ona odegrana na scenie oleskiego MDK przez grup? teatraln? Maska, dzia?aj?c? w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. ksi??nej Jadwigi ?l?skiej.
Duma rodziców, nauczycieli i dyrekcji, weso?y u?miech publiczno?ci, gromkie brawa, aplauz towarzyszy?y w dniu 18 czerwca 2014 r. wyst?powi teatralnemu tej grupy. Mask? od 8 lat kieruje polonistka Dagmara Staniszewska – charyzmatyczna inspiratorka animacji teatralnych Dwójki odznaczona medalem „Zas?u?ony dla Ziemi Oleskiej”. Wystawia g?ównie Szekspira, a wszystkie jej przedstawienia to prawdziwe pere?ki. 18 czerwca mogli?my by? ?wiadkami dalszego ci?gu szekspirowskich odkry?. Dwójkowa Maska zaoferowa?a nam wspania?y spektakl.

 

Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 36 - 42 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno