W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
Dzie? Edukacji Narodowej
Autor: Dyrekcja   
We wtorek, dnia 14.10.2008r. w Dzie? Edukacji Narodowej nast?puje zmiana organizacji pracy szko?y wed?ug poni?szego planu:

klasy I-VI PSP
800- 830 spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecno?ci
830-1000 apel i ?lubowanie uczniów klas pierwszych
1000-1130 zaj?cia wychowawcze w klasach
klasy I-III PG
800- 1030 spotkanie z wychowawcami w klasach, sprawdzenie obecno?ci
1030-1130 apel + ?lubowanie uczniów klas pierwszych

Czytaj całość…
 
Do?wiadczenie dialogu
Autor: Ewa Cicho?   
Zawieranie starych przyja?ni na nowo zosta?o przypiecz?towane podpisaniem aktu partnerskiego pomi?dzy dwiema szko?ami z dwóch partnerskich miast. W 1992 r. Olesno i Arnsberg zawi?za?y ponad granicami porozumienie ludzi, które doprowadzi?o do wzrostu zapotrzebowania i zainteresowania kontaktami w wielu aspektach ?ycia spo?ecznego. Zaowocowa?o to m.in. nawi?zaniem wspó?pracy na p?aszczy?nie wymiany m?odzie?y pomi?dzy pierwsz? w Polsce szko?? dwuj?zyczn? w Ole?nie a gimnazjum z zaprzyja?nionego z Olesnem Arnsbergu. To ju? drugie takie porozumienie oleskiej Dwójki, która w maju 2007 r. podpisa?a partnerstwo ze szko?? w Kusel. Takie kontakty s? szans? tworzenia solidnych fundamentów wspó?pracy zrastaj?cej si? Europy. Budowanie wi?zi, pomostów pomi?dzy nacjami i regionami ??czy wielokulturow? i zró?nicowan? etnicznie spo?eczno?? lokaln?.
Czytaj całość…
 
Popisanie Aktu Partnerskiego z Realschule am Eichholz w Arnsbergu
Autor: Administrator   
Dnia 22 wrze?nia 2008 w naszej szkole odb?dzie si? uroczysto?? podpisania aktu partnerskiego pomi?dzy Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie, a Realschule am Eichholz w Arnsbergu. Podpisanie aktu jest ukoronowaniem wcze?niejszych kontaktów pomi?dzy obiema szko?ami, które datuj? si? od roku 2002. Na uroczysto?? podpisania aktu zaproszono: Wojewod? Opolskiego, Marsza?ka Województwa, Kuratora O?wiaty w Opolu, Konsula RFN w Opolu oraz w?adze lokalne. Stron? niemieck? reprezentuj?: zast?pca burmistrza miasta Arnsberg-Pani Erika Hahnwald, dyrektor Realschule am Eicholz-Pan Thomas Mono oraz przedstawiciele nauczycieli i uczniów zaprzyja?nionej szko?y. W programie przewidziano mi?dzy innymi posadzenie „drzewka przyja?ni” przed budynkiem naszej szko?y.
W zwi?zku z ceremoni? podpisania aktu partnerskiego Dyrektor ZSD w Ole?nie zarz?dza w poniedzia?ek, dnia 22.09.2008r zmian? organizacji czasu pracy szko?y. Uczniowie klas I-III i IV-VI PSP ko?cz? zaj?cia po 4 godzinie lekcyjnej, nast?pnie drzwiami ewakuacyjnymi (od strony boiska)przechodz? do ?wietlicy szkolnej lub udaj? si? do domów. Obiady w tym dniu, dla uczniów szko?y podstawowej wydawane s? od godz. 1130 do godz. 1230. Uczniowie klas I-III PG wraz z wychowawcami oraz przedstawicielami samorz?dów klasowych klas VI a, VI b i VI c schodz? do atrium o godz. 1045 i przygotowuj? si? do uroczystego apelu oraz podpisania aktu partnerskiego.
Szczegó?owy harmonogram zaj?? na poniedzia?ek 22 wrze?nia 2008r. wywieszony jest na tablicy informacyjnej obok sekretariatu szko?y.
 
Forum Kultury w Ole?nie
Autor: Administrator   
ul. ?w. Marcin 80/82 p. 325, 61- 809 Pozna?, www.forumkultur.org.pl

 

W dniach 19-21.09.2008 r. zostanie zrealizowany w Ole?nie projekt Kryszta?owe Okna/Kristallfenster. Jest to cz??? wi?kszego projektu Stowarzyszenia Forum Kultur (Pozna?), który zosta? zainaugurowany w 2007 roku we Wroc?awiu, a w 2008 roku rozszerzony na teren 15 miejscowo?ci dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Bod?cem dla koncepcji tego opartego na spotkaniach artystów ró?nych narodowo?ci i zak?adaj?cego mi?dzykulturowy dialog pomys?u sta?y si? wydarzenia Nocy Kryszta?owej i przypadaj?ca w tym roku ich 70 rocznica. Ide? przewodni? ca?ego projektu, sformu?owan? przez jego koordynatork? Ma?gorzat? Ann? Quinkenstein, jest „spotkanie si? dwójki obcych sobie artystów i stworzenie wspólnej pracy w miejscu, w którym kiedy? dobrze znani sobie ludzie niszczyli dorobek i kultur? swoich s?siadów."

 

Czytaj całość…
 
Zebrania z rodzicami
Autor: Administrator   
W dniach od 8 do 10 wrze?nia odbywaj? si? zebrania z rodzicami uczniów PSP i PG. Informacje o terminach zebra? przeka?? uczniom wychowawcy poszczególnych klas. Rodzice uczniów klas IV PSP i I PG rozpoczynaj? zebranie wspólnym spotkaniem w sto?ówce szkolnej. Po krótkim powitaniu przez dyrekcj? szko?y zostan? przedstawieni nauczyciele ucz?cy w tych klasach, pó?niej rodzice wraz z wychowawcami udaj? si? na zebrania klasowe.
 
Dofinansowanie zakupu podr?czników
Autor: Dyrekcja   
UWAGA RODZICE! Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e zgodnie z uchwa?? Rady Ministrów z dnia 05.08.2008r w sprawie Rz?dowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” istnieje mo?liwo?? z?o?enia wniosku o dofinansowanie zakupu podr?czników dla dzieci klas I-III szko?y podstawowej na rok szkolny 2008/2009. Pomoc w formie dofinansowania przys?uguje dzieciom pochodz?cym z rodzin, w których dochód na osob? nie przekracza kwoty 351 z? netto.
Druki wniosków mo?na pobra? u pedagoga szkolnego. Do wniosku nale?y do??czy?: za?wiadczenie o dochodach za miesi?c sierpie? oraz rachunek lub faktur? za zakupione podr?czniki.
Termin sk?adania wniosków do: 18 wrze?nia 2008r. (czwartek)
 
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 358 - 364 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno