W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna
?yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Autor: Administrator   
„Trzeba du?o zdrowia, du?o czasu straci?,  Image
aby umys? ucznia rozwin??, wzbogaci?,
który gdy doro?nie, dopiero zrozumie,
jak jest w ?yciu ci??ko, gdy si? ma?o umie.”

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej sk?adamy wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom O?wiaty najserdeczniejsze ?yczenia wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomy?lno?ci w ?yciu osobistym.
Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie

 
Informacja dla rodziców
Autor: Administrator   
ImagePubliczna Porania Psychologiczno-Pedagogiczna w Ole?nie zaprasza rodziców, dzieci przedszkolnych i szkolnych, do udzia?u w zaj?ciach warsztatowych “Szko?a dla Rodziców i Wychowawców.” Proponowane warsztaty to program wspierania umiej?tno?ci wychowawczych w ramach których rodzice doskonal? umiej?tno?ci w zakresie:

Czytaj całość…
 
Informacja dla Rodziców
Autor: Dyrekcja   
Dyrekcja Zespo?u Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie informuje, ?e do dnia 24 sierpnia 2007 r. mo?na sk?ada? w sekretariacie szko?y wnioski o dofinansowanie zakupu podr?czników szkolnych dla dzieci rozpoczynaj?cych nauk? w klasach I-III szko?y podstawowej oraz o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szko?y podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2007/2008. Druki wniosków mo?na pobiera? w sekretariacie szko?y. Pomoc w formie dofinansowania przys?uguje dzieciom pochodz?cym z rodzin, w których dochód na osob? nie przekracza kwoty 351 z? netto.
 
Wakacje
Autor: Administrator   
Wreszcie wakacje !!! Tym którzy odnie?li sukces w bie??cym roku szkolnym gratulujemy, pozosta?ym przypominamy, ?e ju? od wrze?nia b?d? mie? szans? poprawy swoich wyników. Wszystkim ?yczymy mi?ego odpoczynku, niezapomnianych przygód, nowych przyja?ni, pogodnych, bezpiecznych i… d?ugich wakacji.
 
Dwana?cie lat min??o
Autor: mgr Ewa Cicho?   
Zespó? Szkó? Dwuj?zycznych - ZSD w Ole?nie na trwale wpisany w panoram? naszego miasta to nie tylko placówka o?wiatowo-wychowawcza, ale i instytucja oddzia?ywuj?ca na kultur? i ?ycie codzienne ?rodowiska. 21 maja 2007 r. mia?o miejsce wa?ne dla szko?y i miasta wydarzenie, jakim by?o podpisanie umowy partnerskiej pomi?dzy Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych a Realschule z Kusel. Uroczysto?? swoj? obecno?ci? u?wietnili: Starosta Powiatu Kusel Winifried Hirschberger z ma??onk?, Dyrektor Realschule w Kusel Robert Renno, Konsul Ludwig Neudorfer, Opolski Kurator O?wiaty Leszek Adam Zaj?c, Starszy Wizytator Opolskiego Kuratorium O?wiaty Andrzej Popio?ek, Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, Starosta Powiatu Oleskiego Jan Kus, Zast?pca Burmistrza Olesna Jerzy Ch?ci?ski, Sekretarz Gminy Bo?ena Matusiak, przedstawiciel Rady Miejskiej Grzegorz Polak, by?y przewodnicz?cy TSKN w Ole?nie Bernhard Smolarek, Przewodnicz?cy Rady Rodziców Klaudiusz Prochota. Nie zabrak?o nauczycieli i uczniów z Kusel go?cinnie podejmowanych przez gospodarzy, tj. naszych pedagogów i m?odzie? szkoln?.
Czytaj całość…
 
Podpisanie aktu o partnerstwie szkó?
Autor: Administrator   

 
21 maja 2007 roku w Zespole Szkó? Dwuj?zycznych w Ole?nie odby?o si? uroczyste podpisanie aktu o partnerstwie szkó? pomi?dzy Realschule Kusel z Niemiec a Zespo?em Szkó? Dwuj?zycznych. W uroczysto?ci udzia? wzi?li przedstawiciele w?adz miasta Olesna, delegacja go?ci z Niemiec, dyrekcja szko?y, nauczyciele, uczniowie gimnazjum, przedstawiciele Rady Rodziców oraz inni zaproszeni go?cie. Czytaj całość…
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 400 - 406 z 409
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno