W galerii

 

 

 

 

Strona g?ówna arrow Rodzice arrow WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIA
WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIA
Autor: Dyrekcja ZSD   
    Pliki do pobrania:
    Druk nr 1 wniosku wraz z instrukcj?
    Druk nr 2 wniosku wraz z instrukcj? dla osób niepe?nosprawnych
Burmistrz Olesna zgodnie z Rozporz?dzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegó?owych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr?czników (Dz. U. z 2012, poz. 706) i Uchwa?? Nr 93/2012 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rz?dowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” informuje, ?e uczniom rozpoczynaj?cym w roku szkolnym 2012/2013 nauk? w klasach I-IV szko?y podstawowej oraz w klasie I szko?y ponadgimnazjalnej tj. w: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cym i technikum, mo?e by? udzielona pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników.

Dofinansowanie mog? uzyska? uczniowie pochodz?cy z rodzin, w których dochód na cz?onka rodziny:
- nie przekracza kwoty 504 z? netto miesi?cznie (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ?wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z pó?n. zm.) – w przypadku uczniów klas I szkó? podstawowych.
- nie przekracza kwoty 351 z? netto miesi?cznie ( art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (Dz, U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pó?n. zm.) – w przypadku uczniów klas II-IV szkó? podstawowych oraz klas I szkó? ponadgimnazjalnych.
- przekracza w/w kwot? (tj. 351 z? netto miesi?cznie), ale w rodzinie wyst?puje szczególna sytuacja ?yciowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepe?nosprawno??, d?ugotrwa?a lub ci??ka choroba, przemoc, bezradno?? w sprawach opieku?czych, potrzeba ochrony macierzy?stwa, alkoholizm lub narkomania (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej) – dotyczy uczniów klas II-IV szkó? podstawowych oraz klas I szkó? ponadgimnazjalnych, nie dotyczy uczniów klas I szkó? podstawowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podr?czników do kszta?cenia ogólnego, w tym specjalnego mo?e by? równie? udzielona uczniom: s?abowidz?cym, nies?ysz?cym, z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim, z niepe?nosprawno?ciami sprz??onymi, w przypadku gdy jedn? z niepe?nosprawno?ci jest niepe?nosprawno?? wymieniona wy?ej, posiadaj?cym orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty, ucz?szczaj?cym w roku szkolnym 2012/2013 do szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkó? zawodowych, liceów ogólnokszta?c?cych, liceów profilowanych, techników, uzupe?niaj?cych liceów ogólnokszta?c?cych i techników uzupe?niaj?cych, dla dzieci i m?odzie?y.

Wysoko?? dofinansowania wynosi:

- do 180 z? - dla uczniów klas I, II i III szkó? podstawowych wg kryterium dochodowego oraz dla uczniów klas I, II, III, u których wyst?puje ww. niepe?nosprawno??, posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego,

- do 210 z? – dla ucznia klasy IV szko?y podstawowej wg kryterium dochodowego oraz dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych, u których wyst?puje ww. niepe?nosprawno??, posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego.

- do 325 z? - dla uczniów klas I, II, III gimnazjum, u których wyst?puje ww. niepe?nosprawno??, posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego,

- do 352 z? – dla ucznia klasy I szko?y ponadgimnazjalnej: zasadniczej szko?y zawodowej, liceum ogólnokszta?c?cego i technikum oraz dla uczniów realizuj?cych kszta?cenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokszta?c?cym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupe?niaj?cego liceum ogólnokszta?c?cego i w klasach II-III technikum uzupe?niaj?cego, u których wyst?puje ww. niepe?nosprawno??, posiadaj?cych orzeczenie o potrzebie kszta?cenia specjalnego.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zast?pczych) a tak?e nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod? przedstawiciela ustawowego lub rodziców zast?pczych.

Wnioski nale?y sk?ada? do dyrektora szko?y, do której ucze? b?dzie ucz?szcza? w roku szkolnym 2012/2013 do dnia 6 wrze?nia 2012 roku.

Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci prosz? kierowa? bezpo?rednio do dyrektorów szkó?.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Gimnazjum nr 2 | Szkoa Podstawowa nr 2 | Olesno